Autyzm odkodowany! „Materia Autyzmu”

Podziel się artykułem!

Pole­cam…
„Mate­rię Auty­zmu” autor­stwa Judith Bluestone

To coś wię­cej niż książka.

To podróż do świa­ta osob z auty­zmem. Świa­ta nie­zwy­kle fascy­nu­ją­ce­go, nam tak zwa­nym neu­ro­ty­po­wym, nie­zna­ne­go. Świa­ta momen­ta­mi prze­ra­ża­ją­ce­go, gdy uświa­da­mia­my sobie, z czym bory­ka­ją sie auty­ści…
Pod­czas lek­tu­ry książ­ki dziw­ne oso­by z auty­zmem zaczy­na­ją się jawic jako zwy­czaj­nie ludz­kie, bliż­sze nam i bar­dziej nam podob­ne. Mają­ce podob­ne pra­gnie­nia, żeby inni po pro­stu akcep­to­wa­li nas taki­mi, jacy jeste­smy.
A że ich umysł dzia­la nie­co ina­czej? Coż… tak już jest.

Mate­ria Auty­zmu jak i cała meto­da HANDLE ema­nu­je sza­cun­kiem dla dru­gie­go czlo­wie­ka, nie­za­leż­nie od tego, jak bar­dzo zabu­rzo­ne jest jego funk­cjo­no­wa­nie. Pogu­bio­nym rodzi­com, pozwa­la dostrzec w dziec­ku moc­ne stro­ny, dając tym samym nadzie­ję.

Wię­cej infor­ma­cji tutaj.
Do kupie­nia tyl­ko na www.rozwiazacautyzm.pl.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.