Zapisy na szkolenia grupowe

Zapi­sy na szko­le­nia gru­po­we Ofe­ru­ję róż­ne moż­li­wo­ści szko­le­nia się u mnie pod­czas zajęć gru­po­wych.

Zapra­szam cię na szkolenia:

Jeże­li w Two­im mie­ście nie odby­wa­ją się aktu­al­nie inte­re­su­ją­ce Cię szko­le­nia, pocze­kaj lub zamów szko­le­nie gru­po­we. Jedy­ne, cze­go potrze­bu­jesz, to zebrać gru­pę 20 osób, a może już ją masz? 

Zapisy na pracę indywidualną ze mną

Z uwa­gi na to, że indy­wi­du­al­ny pro­gram, w któ­rym pro­wa­dzę „moje” rodzi­ny, wią­że się z mojej stro­ny z dużym zaan­ga­żo­wa­niem zarów­no cza­so­wym jak i men­tal­nym w jej spra­wy, jestem w sta­nie w danym cza­sie słu­żyć tyl­ko okre­ślo­nej licz­bie osób i dla­te­go potrze­bu­jesz pocze­kać, aż otwo­rzy się moż­li­wość przy­ję­cia nowej rodziny. 

Jeśli inte­re­su­je Cię indy­wi­du­al­na pra­ca ze mną, zapisz się na listę osób ocze­ku­ją­cych. Jak tyl­ko to będzie moż­li­we, roz­pocz­nie­my współ­pra­cę. Dzię­ku­ję za Twą cierpliwość.

Inne sprawy

Jeśli chcesz mnie zapy­tać o coś inne­go, napisz na adres info@mariajedral.pl. Zazna­czam, że nie udzie­lam poje­dyn­czych porad na dany temat. Nie pro­wa­dzę poje­dyn­czych konsultacji.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.