Pierw­szy w Polsce

Kurs fundamentalny

by z autyzmem żyło się łatwiej…

Pro­wa­dzą­ca: Maria Dąbrowska-Jędral

Czy chcesz…

Jak­by to było, gdy­by codzien­ność z auty­zmem na pierw­szym pla­nie lub w tle była łatwiej­sza, bo Ty wiesz, jak czło­wie­ka rozu­mieć i jak z nim działać?

Jak byś się czuł(a), wie­dząc, że wiesz co robić?

Czy pragniesz,

żeby z autyzmem żyło się łatwiej?

Jeśli wspie­rasz oso­bę z auty­zmem jako rodzic, nauczy­ciel lub tera­peu­ta, pew­nie nie­je­den raz koła­ta­ło Ci się w gło­wie pyta­nie „i co ja mam teraz zro­bić?”, „o co w tym wszyst­kim chodzi?”.

Dro­ga przez autyzm bywa moc­no wybo­ista nie tyl­ko dla oso­by, któ­ra go ma, ale tak­że dla tych, któ­rzy są wokół niej – dla Ciebie.

Po to wła­śnie powstał 

KURS FUNDAMENTALNY

„by z auty­zmem żyło się łatwiej”

KURS FUNDAMENTALNY

by z autyzmem żyło się łatwiej

To kurs, w któ­rym zawsze chcia­łam wziąć udział.

Żeby ktoś ze mną usiadł i za rękę popro­wa­dził mnie przez te wszyst­kie zawi­ło­ści auty­stycz­nej rze­czy­wi­sto­ści i pomógł zro­zu­mieć, jak patrzeć, żeby zobaczyć.

Jak dzia­łać, żeby wspie­rać i poma­gać wzrastać.

Cze­go nie robić, by, dzia­ła­jąc w dobrych inten­cjach, nie­świa­do­mie nie nisz­czyć czło­wie­ka. Jak, do dia­bła, moż­na z auty­zmem żyć łatwiej?! 

4.5÷5

Uczestnicy ocenili kurs 4,9/5.

Kurs jest dla mnie bar­dzo waż­ny, bo mogłam się zatrzy­mać i przy­pa­trzeć swo­je­mu życiu. Zadać sobie kil­ka nie­wy­god­nych pytań, czy robię to, co bym chcia­ła, żeby było. I pomógł mi też się zmo­ty­wo­wać do zmian. Poza tym, oczy­wi­ście, dał mi wie­dzę, co bym mogła zro­bić lepiej, żeby łatwiej było wszyst­kim w rodzi­nie radzić sobie z auty­zmem na co dzień. 

Ten kurs wyrów­nu­je nasze szan­se, po nim czu­ję się kom­pe­tent­na i bar­dziej świa­do­ma tego, co mnie spo­ty­ka i cze­go doświad­czam z auty­zmem. Napraw­dę, to moje poczu­cie pew­no­ści doda­je mi skrzy­deł i pomy­słów na co dzień. 

Uczest­ni­cy oce­ni­li kurs 4,9÷5. Nie ma lep­sze­go miej­sca na wie­dzę w piguł­ce dla wszyst­kich osób, któ­re mają stycz­ność z oso­ba­mi z autyzmem. 

Pamiętam

jak często zadawałam sobie pytania

I wła­śnie tak zro­dził się pomysł, by zebrać w jed­nym miej­scu te kwe­stie, o któ­rych w pra­cy i byciu z ludź­mi z auty­zmem sta­le trze­ba pamię­tać, do któ­rych wciąż trze­ba wra­cać, któ­re cią­gle i cią­gle trze­ba praktykować.

Kwe­stie fun­da­men­tal­ne. To one, gdy się nimi kie­ru­jesz i je sto­su­jesz, pozwa­la­ją Ci mieć pew­ność i cie­szyć się dro­gą przez autyzm nie­za­leż­nie do tego,jak bar­dzo jest pod górę.

Skąd to wiem? Bo sama przez to prze­szłam. Nie raz i nie dwa mia­łam myśli, żeby ze wszyst­kim skoń­czyć, bo nie dawa­łam rady. Pozwa­la­łam, by autyzm moje­go dziec­ka prze­sła­niał wszyst­ko, rzą­dził całym moim świa­tem i decy­do­wał, jak się mam. Dopó­ki nie zro­zu­mia­łam, że jest inna droga…

Możesz…

pozwo­lić, by autyzm two­je­go dziec­ka czy pod­opiecz­ne­go zabrał Ci wszyst­ko – wszyst­kie Two­je zaso­by emo­cjo­nal­ne, fizycz­ne, men­tal­ne, finan­so­we – to bar­dzo praw­do­po­dob­ne. A możesz ten autyzm oswo­ić, dobrze poznać, zro­zu­mieć, nauczyć się go i czer­pać wiel­ką radość z kon­tak­tu z auty­stycz­nym czło­wie­kiem, odkry­wa­jąc każ­de­go dnia, jak wie­le ma do zaofe­ro­wa­nia i jaki poten­cjał w nim drze­mie. Jedy­ne, co trze­ba zro­bić, to wie­dzieć, jak do tego dotrzeć.

Możesz…

wciąż sku­piać się na tzw. defi­cy­tach oraz trwać cią­głym prze­świad­cze­niu, że nie jest tak, jak powin­no być i pró­bo­wać czło­wie­ka wciąż zmie­niać. A możesz uczyć się znaj­do­wać, co czło­wie­ko­wi prze­szka­dza, gdzie leży przy­czy­na, że pew­ne dzia­ła­nia są dla nie­go tak trud­ne, a cza­sem, wyda­je się, że niemożliwe.

Możesz…

wal­czyć z auty­zmem każ­de­go dnia, aż dopad­nie Cię wypa­le­nie i brak nadziei na lep­szą przy­szłość. A możesz nauczyć się z tym auty­zmem, któ­ry jest czę­ścią czło­wie­ka, współ­dzia­łać, dzię­ki cze­mu krok po kro­ku życie będzie sta­wa­ło się dla Was wszyst­kich łatwiejsze.

Możesz…

zali­czać poraż­kę za poraż­ką i się fru­stro­wać, że nie masz efek­tów, jakich się spo­dzie­wasz, a możesz dzia­łać z roz­my­słem, dosko­na­le rozu­mie­jąc, co robić, by oso­ba z auty­zmem fak­tycz­nie korzy­sta­ła z Two­je­go wsparcia.

Nie muszę Ci chyba mówić…

jak to jest, gdy doświad­czasz cią­głej fru­stra­cji, bo Ty się tak sta­rasz, a czło­wiek robi swo­je. Dajesz z sie­bie wszyst­ko i nic z tego nie wyni­ka. Powta­rzasz wciąż zna­ne Ci dzia­ła­nia, wie­rząc, że w koń­cu przy­nio­są efekt, któ­re­go nie ma. Masz wra­że­nie, że krę­cisz się w kół­ko i nie możesz ruszyć w miej­sca. Pew­nie nie­raz marzysz, żeby ruszyć przed sie­bie i zapo­mnieć o wszyst­kim, żeby wresz­cie mieć świę­ty spo­kój. A potem dopa­da Cię poczu­cie winy, więc zbie­rasz się od nowa i zaczy­nasz od począt­ku, nie posu­wa­jąc się ani o krok do przodu. 

Nie musi tak być

Jest inna dro­ga. Możesz zro­zu­mieć, poznać, zako­le­go­wać się z auty­zmem i cie­szyć się czło­wie­kiem, któ­re­go masz przed sobą. To kurs, jakie­go nie było. Mate­ria­ły, któ­re w nim znaj­dziesz, stwo­rzy­łam na bazie wie­lo­let­nich doświad­czeń w byciu z ludź­mi z auty­zmem, w pra­cy z nimi, ich rodzi­na­mi, w byciu mat­ką czło­wie­ka z auty­zmem, w szko­le­niu pro­fe­sjo­na­li­stów i rodzi­ców. Stwo­rzy­łam go z myślą o Tobie, bo dosko­na­le wiem, cze­go szu­kasz i cze­go nigdzie w jed­nym miej­scu nie znaj­dziesz, cze­go nikt Ci nie powie. Zaosz­czę­dzisz sobie i czło­wie­ko­wi z auty­zmem wie­lu niko­mu nie­po­trzeb­nych trud­nych emo­cji, cza­su i pieniędzy. 

Nie musisz wyważać drzwi, bo ja je dla Ciebie już otworzyłam.

Co zyskasz dzięki mojemu kursowi?

Dla kogo jest ten kurs? 

Dla Ciebie!

Nie­za­leż­nie od tego, w jakiej roli towa­rzy­szysz oso­bie w jej dro­dze
przez autyzm, pew­ne kwe­stie wciąż Ci umy­ka­ją, a to one deter­mi­nu­ją, jak dobrze sobie radzisz.

I po to wła­śnie powstał

KURS FUNDAMENTALNY

To z nie­go dowiesz się, o co koniecz­nie potrze­bu­jesz zadbać, a cze­go pod żad­nym pozo­rem nie nale­ży robić w rela­cji z czło­wie­kiem z autyzmem. 

Program kursu

MODUŁ I

TWOJE ZAŁOŻENIA – OD NICH WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

Zało­że­nia z jaki­mi wcho­dzisz we wszel­kie sytu­acje, deter­mi­nu­ją to, jak dzia­łasz. Dobrze by było, żeby Cię wspie­ra­ły w reali­zo­wa­niu Two­ich celów i uła­twia­ły Ci życie a nie je utrud­nia­ły. W tym modu­le będzie­my się im bacz­nie przy­glą­dać i spraw­dzać, jak dobrze Ci słu­żą. A może nie­któ­re war­to zmienić?

MODUŁ II

CZAS – CO MA DO AUTYZMU? 
Czas to jeden z klu­czo­wych ele­men­tów, któ­ry trze­ba brać pod uwa­gę, gdy masz do czy­nie­nia z oso­bą z auty­zmem. W tym modu­le dowiesz się jak czas ma się do auty­stycz­ne­go umy­słu i kie­dy poma­ga a kie­dy prze­szka­dza. Nauczysz się, jak uczy­nić z cza­su swo­je­go sojusz­ni­ka w byciu, w pra­cy z oso­ba­mi z autyzmem. 

MODUŁ III

TWOJA POSTAWA – KLUCZ DO SUKCESU 
To od Two­jej posta­wy wszyst­ko się zaczy­na i na niej wszyst­ko się koń­czy. Tech­ni­ki pra­cy i roz­ma­ite stra­te­gie są nic nie­war­te, jeśli nie opie­ra­ją się na solid­nym fun­da­men­cie, jakim jest Two­ja posta­wa. W tym modu­le poznasz jako­ści, któ­re decy­du­ją o tym, że będziesz sku­tecz­nym wspar­ciem dla osób z autyzmem. 

MODUŁ IV

ZACHOWANIA – JAK JE ROZUMIEĆ I CO Z NIMI ROBIĆ? 
Zacho­wa­nia to jeden z częst­szych tema­tów poru­sza­nych w odnie­sie­niu do osób z auty­zmem. Co kry­je się za zacho­wa­niem? Jaka jest jego funk­cja? Po co czło­wiek zacho­wu­je się tak a nie ina­czej? Zanim zasto­su­jesz dzia­ła­nia zarad­cze, musisz zro­zu­mieć zacho­wa­nie czło­wie­ka. Dopie­ro potem przy­cho­dzi czas na strategie 

MODUŁ V

POSTAW NA KOMUNIKACJĘ! – CO WARTO WIEDZIEĆ I UMIEĆ? 
Komu­ni­ka­cja czy­li naj­więk­szy dar ludz­ko­ści. Dla­cze­go jest taka waż­na i taka trud­na? Jak ją roz­wi­jać? Jakich błę­dów uni­kać? W tym modu­le będzie­my roz­kła­dać pro­ces komu­ni­ka­cyj­ny na czę­ści pierw­sze, by wie­dzieć, gdzie przy­ło­żyć zmia­nę i jak to zrobić. 

MODUŁ VI

PRZEWIDYWALNOŚĆ – ŹRÓDŁO BEZPIECZEŃSTWA 
Kom­fort i bez­pie­czeń­stwo to naj­waż­niej­sze spra­wy dla naszej uwa­gi. Dopó­ki ich sobie nie zapew­ni­my, nie ma w nas prze­strze­ni na nic inne­go. U osób z auty­zmem jest na nią znacz­nie więk­sze niż stan­dar­do­wo zapo­trze­bo­wa­nie. Cze­mu jest taka waż­na i jak ją wyko­rzy­stać, by wspie­rać sku­tecz­nie, dowiesz się z tego modułu. 

MODUŁ VII

PRZYGOTOWANIE – WARUNEK SUKCESU 
Bez przy­go­to­wa­nia nie ma sen­sow­ne­go dzia­ła­nia. Jak się przy­go­to­wać? Jak pla­no­wać? O co zadbać? Cze­go nie moż­na pomi­nąć? Co wspól­ne­go z suk­ce­sem ma two­rze­nie naj­gor­szych sce­na­riu­szy? Co poma­ga a co zmniej­sza szan­se na reali­za­cję celów? Przy­go­tuj się dobrze, by oso­ba, któ­rą wspie­rasz mogła wzrastać 

MODUŁ VIII

DOSTOSOWANIA
Śro­do­wi­sko­we, zmy­sło­we, wsze­la­kie. Dosto­so­wa­nia umoż­li­wia­ją spro­sta­nie wymo­gom oto­cze­nia w sytu­acjach, gdy kom­pe­ten­cje oso­by nie są wystar­cza­ją­ce. Jakie dosto­so­wa­nia sto­so­wać i kie­dy? Nie­któ­rzy twier­dzą, że lepiej wyma­gać i już. Cie­ka­we, co Ty myślisz. 

MODUŁ IX

SAMODZIELNOŚĆ – KLUCZ DO DOBREJ JAKOŚCI ŻYCIA
Samo­dziel­ność to coś zna­cze­nie wię­cej niż wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści samo­ob­słu­go­wych. To wła­śnie poziom samo­dziel­ne­go funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka decy­du­je o tym, jakiej jako­ści życie będzie wieść. W tym modu­le zgłę­bia­my, co oprócz samo­ob­słu­gi kry­je się za samodzielnością. 

MODUŁ X

ŻYJ TAK ZWYCZAJNIE JAK SIĘ DA 
Życie z auty­zmem z pew­no­ścią nie jest zwy­czaj­ne ani dla samych osób z auty­zmem, ani dla ich rodzin, ani nauczy­cie­li. Jed­no­cze­śnie wszy­scy tak bar­dzo za tą zwy­czaj­no­ścią tęsk­nią. Za tym, by móc robić to, co inni. Za tym, by cza­sem było nud­no. By nic nie trze­ba było. W tym modu­le przy­glą­da­my się temu, jak dbać o sie­bie i co robić, by wieść w mia­rę zwy­czaj­ne życie z auty­zmem w tle. 

Czy można mieć pretensję do drogi, że jest pod górę? 

Oczy­wi­ście!

Pyta­nie jed­nak, czy nie korzyst­niej będzie roz­po­znać szlak, dobrze się przy­go­to­wać i wyru­szyć, sku­pia­jąc na kro­ku, któ­ry teraz masz wyko­nać.
Dzień za dniem pozna­wać coraz bar­dziej i bar­dziej. Coraz bar­dziej rozumieć.

Coraz pew­niej stąpać.

Kie­dy Twój krok sta­je się pew­ny, kie­dy zaczy­nasz ufać dro­dze, oka­zu­je się, że nie tyl­ko z więk­szą łatwo­ścią idziesz, ale nawet jesteś w sta­nie zauwa­żyć pięk­ne wido­ki, jakie napotykasz.

Wiesz co się zmieniło?
Przestałaś /​ przestałeś się bać.

Już rozu­miesz, jak czło­wiek z auty­zmem myśli, jak postrze­ga świat. Rozu­miesz, skąd bio­rą się zacho­wa­nia, któ­re możesz obser­wo­wać. Nagle wszyst­ko, co obser­wu­jesz, cze­go doświad­czasz nabie­ra sen­su, a tym samym sta­je się łatwiej­sze. Kie­dy rozu­miesz, otwie­ra­ją się przed Tobą drzwi, któ­re wcze­śniej były zamknię­te – znaj­du­jesz rozwiązania.

To od Cie­bie zale­ży, któ­rą dro­gą pójdziesz.

Tą powszech­nie przy­ję­tą, kie­dy będziesz myśleć tyl­ko o tym, cze­go czło­wiek nie robi i jaki nie jest, a być powi­nien, pogłę­bia­jąc każ­de­go dnia swo­ją i jego fru­stra­cję? Czy wybie­rzesz dro­gę mniej uczęsz­cza­ną, któ­ra pozwo­li Ci zoba­czyć w oso­bie z auty­zmem znacz­nie wię­cej, niż na pozór się wyda­je i któ­ra otwo­rzy przed Wami pozna­nie isto­ty auty­zmu, przy­no­sząc rozwiązania.

Dro­gę, któ­ra, choć pod górę, kry­je w sobie wię­cej moż­li­wo­ści, niż Ci się kie­dy­kol­wiek śniło.

Co znajdziesz w kursie?

10 MODUŁÓW

Samo­dziel­ność to coś zna­cze­nie wię­cej niż wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści samo­ob­słu­go­wych. To wła­śnie poziom samo­dziel­ne­go funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka decy­du­je o tym, jakiej jako­ści życie będzie wieść. W tym modu­le zgłę­bia­my, co oprócz samo­ob­słu­gi kry­je się za samodzielnością.

VIDEO, AUDIO, TRANSKRYPCJE

W każ­dym modu­le nagra­nie wideo, zapis audio oraz trans­kryp­cja nagra­nia, byś mogła/​mógł uczyć się w taki spo­sób, któ­ry naj­le­piej Ci służy.

KARTY PRACY

38 stron kart pra­cy, któ­re pozwo­lą Ci zwe­ry­fi­ko­wać, któ­re z two­ich dzia­łań są sku­tecz­ne, a któ­re wyma­ga­ją zmia­ny oraz pod­po­wie­dzą Ci, jak to zro­bić. To przy oka­zji dosko­na­łe narzę­dzia do moni­to­ro­wa­nia postę­pów w Waszej wspól­nej z oso­bą z auty­zmem pracy. 

PRZEWODNIK

Prze­wod­nik po kur­sie, w któ­rym pod­po­wia­dam Ci, jak, moim zda­niem, korzy­stać z kur­su, by jak naj­wię­cej z nie­go wynieść dla sie­bie i oso­by z auty­zmem, któ­rą wspie­rasz. Lista reali­za­cji kur­su, któ­ra pozwo­li Ci moni­to­ro­wać, na jakim eta­pie reali­za­cji kur­su jesteś i co jesz­cze masz do przerobienia. 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Wszyst­kie mate­ria­ły poza nagra­nia­mi wideo możesz pobrać i mieć je u sie­bie na zawsze, by korzy­stać z nich nawet wte­dy, gdy nie masz dostę­pu do Internetu.

DOSTĘP
NA ZAWSZE

Dostęp do plat­for­my kur­so­wej otrzy­mu­jesz na zawsze.

Oprócz tego przygotowałam dla Ciebie materiały bonusowe

E‑BOOK

E‑book pt. „Cze­go nikt Ci nie powie­dział… O życiu. O byciu. O pra­cy. Z oso­bą z auty­zmem” napi­sa­ny prze­ze mnie spe­cjal­nie dla uczest­ni­ków tego kur­su, czy­li dla Cie­bie. To pozy­cja, w któ­rej dzie­lę się z Tobą tym, o czym się nie mówi a co jest nie­od­łącz­ną czę­ścią towa­rzy­sze­nia oso­bie z autyzmem.

KARTY SYTUACYJNE

Goto­we do wydru­ko­wa­nia kar­ty sytu­acyj­ne, któ­re spra­wią, że radze­nie sobie z reak­cja­mi oto­cze­nia na dzia­ła­nia oso­by z auty­zmem sta­nie się o wie­le łatwiej­sze i zapew­ni Ci kom­fort i spokój.

WSPIERAJĄCA GRUPA

Zyskasz moż­li­wość bez­po­śred­niej pra­cy ze mną w zamknię­tej gru­pie na Fb . Jak wiesz, jest dłu­ga kolej­ka ocze­ku­ją­cych na moje indy­wi­du­al­ne wpar­cie. W ramach naszej zamknię­tej gru­py na Facebook’u masz dostep do laj­wów z pyta­nia­mi i odpo­wie­dzia­mi do kursu.

Kim jestem? Co robię?

Nazy­wam się Maria Dąbrow­ska-Jędral, a moim celem jest spra­wiać, by z auty­zmem żyło się łatwiej.

By żyło się łatwiej, szczę­śli­wiej, peł­niej zarów­no oso­bom z ASD jak i ich rodzi­nom. Chcę, by rodzi­ce prze­sta­li być zagu­bie­ni i fru­stro­wa­ni oraz by wie­dzie­li, jak do swo­je­go dziec­ka dotrzeć, jak spę­dzać z nim kon­struk­tyw­nie czas, jak wza­jem­nie cie­szyć się swo­im towa­rzy­stwem. Chcę, by pro­fe­sjo­na­li­ści wie­dzie­li, jak sobie radzić w pra­cy z oso­ba­mi z auty­zmem, jaką potrze­bu­ją mieć posta­wę, by być sku­tecz­ny­mi w dzia­ła­niu a tym samym odczu­wać radość i satys­fak­cję z pracy.

Pra­gnę, byśmy wszy­scy prze­sta­li się bać auty­zmu oraz osób z auty­zmem, byśmy przede wszyst­kim widzie­li w nich ludzi z poten­cja­łem, z moż­li­wo­ścia­mi, przed któ­ry­mi świat stoi otwo­rem, trze­ba tyl­ko wie­dzieć, jak wycią­gnąć do nich pomoc­ną dłoń. To napraw­dę jest moż­li­we. Jako mat­ka Ada­ma z auty­zmem nie­jed­no­krot­nie bywa­łam w sytu­acji, kie­dy na moje pyta­nia „Co teraz? Co dalej”, sły­sza­łam, że nic się nie da zro­bić, że mój syn nigdy tego, czy tam­te­go nie będzie robił, że mam się cie­szyć tym, co jest, bo nic wię­cej nie da się osią­gnąć. Jed­nak moja nie­po­kor­na natu­ra nigdy nie przyj­mo­wa­ła tego typu infor­ma­cji tak po pro­stu do wia­do­mo­ści. Zawsze spraw­dza­łam, jak to jest.

Z wykształ­ce­nia jestem leka­rzem. Pierw­szą w Pol­sce spe­cja­li­stą w zakre­sie metod RDI (Pro­gram Roz­wo­ju Rela­cji) oraz HANDLE (Holi­stycz­ne Podej­ście do Neu­ro­Ro­zwo­ju oraz Efek­tyw­ne­go ucze­nia się), któ­re spro­wa­dzi­łam do Polski.

Co mówią o mnie osoby z którymi współpracuję?

Kurs jest dla rodzi­ców , nauczy­cie­li, opie­ku­nów. Dla tych, co od daw­na obcu­ją z oso­ba­mi z auty­zmem i dla tych, co dopie­ro ode­bra­li dia­gno­zę( nie mie­li­śmy takie­go szczę­ścia po ode­bra­niu naszej). Obszer­na tema­ty­ka prze­ka­za­na jest w spo­sób przy­stęp­ny. Pro­wa­dzą­ca nasta­wio­na na wspar­cie, a nie oce­nę. Bar­dzo war­to­ścio­we mate­ria­ły z kon­kret­ny­mi dzia­ła­nia­mi do zastosowania.Polecam z całe­go ser­ca każ­dej poszu­ku­ją­cej oso­bie. To naj­lep­szy kurs, na jakim byłam. 

Kurs bar­dzo mi pomógł upo­rząd­ko­wać sobie w gło­wie co jest naj­waż­niej­sze dla roz­wo­ju moich dzie­ci, dla mojej rela­cji z nimi.