Jedy­ny taki kurs on-line

Po-ROZMAWIAJ-MY!

Pro­wa­dzą­ca: Maria Dąbrowska-Jędral

Pró­bu­jesz roz­ma­wiać ze swo­im dziec­kiem, a śred­nio Ci to wychodzi?

Chcesz się dowie­dzieć od ucznia, w czym pro­blem, ale nicze­go się nie dowiadujesz?

Pró­bu­jesz zna­leźć spo­sób, by kogoś zro­zu­mieć, ale się nie udaje?

Nie wiesz, gdzie popeł­niasz błąd?

Zaczy­nasz wąt­pić, czy wza­jem­ne zro­zu­mie­nie w ogó­le jest możliwe?

 

Dla­cze­go roz­mo­wa z czło­wie­kiem w spek­trum auty­zmu jest taka trud­na? Dla­cze­go w ogó­le komu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka spra­wia takie pro­ble­my? Bo prze­cież nie doty­czy to tyl­ko ludzi w spektrum.

To pro­ste. Bo nikt o niej nie mówi i nikt jej nie uczy! Każ­dy myśli, że sko­ro potra­fi mówić, to to zna­czy, że potra­fi roz­ma­wiać. Otóż… niekoniecznie!

Roz­mo­wa to sztu­ka, któ­rą trze­ba poznać, zgłę­bić i poko­chać, a wte­dy odkry­je przed Wami  dotych­czas nie­zna­ne możliwości.

„Na samym począt­ku naszej dro­gi z Marią, byłam prze­ko­na­na, że z komu­ni­ka­cją radzi­my sobie bar­dzo dobrze, bo nasz syn jest wer­bal­ny, bo czę­sto ze sobą roz­ma­wia­my. Szyb­ko oka­za­ło się, że poto­ki słów to nie­ko­niecz­nie to, o co w komu­ni­ka­cji cho­dzi. Z Marią uczy­my się, w jaki spo­sób napraw­dę anga­żo­wać się w roz­mo­wę, zwró­ci­ła też uwa­gę na to, że coś, co uwa­ża­li­śmy za koniec roz­mo­wy, było tak napraw­dę dopie­ro jej począt­kiem. Maria zwra­ca uwa­gę na sło­wa, któ­ry­mi się komu­ni­ku­je­my – dokład­nie tak jest, że jed­no wła­ści­we sło­wo otwie­ra czło­wie­ka, a inne poło­ży roz­mo­wę, zanim ona się zacznie. Na począt­ku było trud­no, nie cze­ka­łam na odpo­wiedź, za dużo mówi­łam – teraz wszyst­ko przy­cho­dzi natu­ral­niej, sta­ło się czę­ścią mnie. 

Cudow­ne uczu­cie obser­wo­wać jak syn się otwie­ra, jak coraz wię­cej o nim wiem, jak jemu daje dużo satys­fak­cji, że sam wie wię­cej o sobie, że potra­fi wyra­zić swo­je potrze­by, obawy”. 

słowo,

które zmienia wszystko

Sło­wo to moja pasja. Uwiel­biam sło­wo, bawię się sło­wem, cyze­lu­ję sło­wo, upra­wiam sło­wo. Mogę Cię tego nauczyć. Pra­gnę Cię tego nauczyć, bo wiem, jaką sło­wo ma moc, jak kształ­tu­je rze­czy­wi­stość, jak wszyst­ko zmie­nia, kie­dy się go wła­ści­wie używa. 

Wszy­scy wciąż roz­ma­wia­my, roz­mo­wa to jed­na z naszych pod­sta­wo­wych potrzeb jako ludzi, dla­te­go dobrze jest wie­dzieć, jak to robić oraz jakich błę­dów nie popeł­niać. Bez dobrej roz­mo­wy trud­no o dobrą rela­cję, a dobre roz­mo­wy nie powsta­ją same. To sztu­ka, któ­rą możesz opanować.

Umie­jęt­ność roz­ma­wia­nia, świa­do­me­go dobo­ru słów, sto­so­wa­nia ciszy, zada­wa­nia odpo­wied­nich pytań prze­no­si jakość poro­zu­mie­nia na zupeł­nie inny poziom. Roz­mo­wy bywa­ją róż­ne – łatwe i trud­ne; zabaw­ne i bar­dzo poważ­ne; lek­kie i cięż­kie; szyb­kie i dłu­go się cią­gną­ce. Nie­waż­ne, jaka jest Two­ja roz­mo­wa, waż­ne, by była to dobra roz­mo­wa. A dobra roz­mo­wa to taka, w któ­rej liczy się czło­wiek – to, jak on widzi daną sytu­ację, co to dla nie­go zna­czy, jak się w tym znajduje.

Dobra roz­mo­wa zmie­nia życie, bo nagle oka­zu­je się, że możesz czło­wie­ka, któ­re­go masz przed sobą zro­zu­mieć, mimo że wyda­wa­ło się to trud­ne lub wręcz nie­moż­li­we. Dotych­czas tyl­ko oso­by, któ­re pra­cu­ją ze mną indy­wi­du­al­nie mia­ły szan­sę się jej ode mnie uczyć. Dzi­siaj wycho­dzę z tą bez­cen­ną wie­dzą do szer­sze­go gro­na, czy­li do Cie­bie. Dla­te­go stwo­rzy­łam mój autor­ski kurs online.

PO-ROZMAWIAJ-MY!

Czyli jak gadać, żeby się dogadać

Zawie­ram w nim moje wie­lo­let­nie doświad­cze­nia w pra­cy z ludź­mi w spek­trum auty­zmu, ich rodzi­na­mi oraz spe­cja­li­sta­mi, a tak­że wie­dzę w zakre­sie komu­ni­ka­cji, neu­ro­lin­gwi­sty­ki i rela­cji mię­dzy­ludz­kich. Uczę, jak roz­ma­wiać, by móc się wza­jem­nie poznać i zrozumieć.

Jeśli lubisz wiedzieć, czego się spodziewać, zajrzyj do środka

„Daw­niej moje roz­mo­wy z synem czę­sto koń­czy­ły się, gdy odpo­wia­dał na pyta­nie sło­wa­mi „nie wiem” albo „bo jest to dla mnie trud­ne”. Maria nauczy­ła mnie, jak drą­żyć temat, by roz­mo­wa była owoc­na. Bywa, że dziec­ko nie ma ocho­ty odpo­wie­dzieć na kon­kret­ne pyta­nie, ale cza­sem po pro­stu samo nie uświa­da­mia sobie, jaka jest odpo­wiedź i my doro­śli potrze­bu­je­my mu w tym pomóc.

„Rozu­miem, a co kon­kret­nie jest w tym dla Cie­bie trud­ne?” Tu roz­mo­wa się nie koń­czy, za to poma­ga dziec­ku uświa­do­mić sobie, z czym wią­żą się jego oba­wy, a nam rodzi­com przy­no­si cen­ne informacje.

Gdy nie rozu­miem jakie­goś zacho­wa­nia moje­go syna, zamiast bez­sku­tecz­nie zasta­na­wiać się, czym jest spo­wo­do­wa­ne, po pro­stu mogę z nim o tym poroz­ma­wiać. Dzię­ki Marii wiem jak to zrobić!” 

PO-ROZMAWIAJ-MY!

Czyli jak gadać, żeby się dogadać

To mój autor­ski kurs onli­ne na temat magii słów, magii pytań, magii pau­zy.
To kurs, któ­ry otwie­ra drzwi do pozna­nia czło­wie­ka – Two­je­go dziec­ka, Two­je­go ucznia, Two­je­go part­ne­ra.
To kurs, dzię­ki któ­re­mu pomo­żesz czło­wie­ko­wi zro­zu­mieć sie­bie, a to klucz do lep­sze­go życia.

CO ZYSKASZ DZIĘKI MOJEMU KURSOWI?

„Kon­takt z Marią i dzie­le­nie się wie­dzą w kwe­stii komu­ni­ka­cji bar­dzo wie­le mi poka­za­ło i nauczy­ło. Wcze­śniej nie zda­wa­łam sobie spra­wy z tego, jak waż­ne jest, by zada­wać pyta­nia i dopy­ty­wać. Do same­go koń­ca. Nawet jeśli coś wyda­je mi się oczy­wi­ste – w koń­co­wej roz­mo­wie oka­zu­je się, że jed­nak takim nie było. Obco­wa­nie z Marią i jej dzie­le­nie się doświad­cze­niem poka­zu­je mi cały czas, jak waż­ne są deta­le i szcze­gó­ły zdań. Ich kon­struk­cja, dobór słów.
Kon­takt z ludź­mi w spek­trum i prze­ka­za­na wie­dza wie­lo­krot­nie udo­wod­ni­ły mi, jak róż­ne są ścież­ki nasze­go rozu­mo­wa­nia. I obie są właściwe.” 

Dla kogo jest ten kurs? 

Dla wszystkich, którzy chcą POROZMAWIAĆ

Co znajdziesz w kursie?

Program kursu

MODUŁ I

OD CZEGO ZACZĄĆ?

MODUŁ II

ZAWSZE BĄDŹ NA TAK!

MODUŁ III

MOC PAUZY

MODUŁ IV

SŁUCHAJ I SPRAWDZAJ

MODUŁ V

PO PROSTU ZAPYTAJ – GDY KONIEC ROZMOWY STAJE SIĘ POCZĄTKIEM

MODUŁ VI

PRECYZJA JEST WAŻNA, SENS JEST KLUCZOWY

MODUŁ VII

KOMUNIKAT OD „JA” – DLACZEGO JEST POTRZEBNY?

MODUŁ VIII

KOMUNIKATY PUŁAPKI

MODUŁ IX

PYTANIA ZAMKNIĘTE I ZAPOMNIANE FRAZY

„Współ­pra­ca z Marią nauczy­ła mnie, że jeśli chcesz roz­ma­wiać, to musisz zacząć słu­chać. Takie pro­ste, a takie trud­ne jed­no­cze­śnie… Nie ma komu­ni­ka­cji bez słu­cha­nia, bez mil­cze­nia, bez cie­ka­wo­ści na dru­gie­go czło­wie­ka. Maria poka­za­ła mi, jak rozu­mieć, jak mil­czeć i jak być uważ­nym na dru­gie­go czło­wie­ka. Zro­zu­mie­nie tego pozwa­la uzy­skać efek­tyw­ność w komu­ni­ka­cji dla oby­dwu stron, a wła­śnie o to cho­dzi w życiu z naszy­mi ludź­mi, choć tak napraw­dę ze wszystkimi”.