SYTUACJE TRUDNE
DLA WSZYSTKICH

rozu­mieć lepiej
dzia­łać z sensem
wspie­rać skutecznie

Kurs onli­ne

Pro­wa­dzą­ca: Maria Dąbrowska-Jędral

Two­je dziec­ko po raz kolej­ny popy­cha bra­ta, mówiąc „nie wol­no popy­chać” i śmie­je się, gdy brat płacze?

Twój uczeń za każ­dym razem, gdy ma wyko­nać zada­nie, nisz­czy kar­tę pracy?

Two­ja part­ner­ka nagle wybu­cha, choć teo­re­tycz­nie „nic się nie dzieje”?

Two­je dziec­ko krzy­czy wnie­bo­gło­sy, gdy poma­gasz mu w pra­cy domowej?

Two­ja uczen­ni­ca odma­wia uczest­ni­cze­nia w zaję­ciach i kur­czo­wo trzy­ma się jed­ne­go miej­sca w klasie?

Twój part­ner wciąż doma­ga się od Cie­bie odpo­wia­da­nia na pyta­nia, na któ­re zna odpo­wie­dzi?

Z pew­no­ścią masz swo­ją listę roz­ma­itych sytu­acji udzia­łem czło­wie­ka z auty­zmem, któ­re są źró­dłem napię­cia dla wszyst­kich. Pró­bu­jesz tłu­ma­czyć, dowie­dzieć się, cze­mu czło­wiek zacho­wu­je się w okre­ślo­ny spo­sób, wynaj­du­jesz spo­so­by radze­nia sobie i coraz bar­dziej wymyśl­ne stra­te­gie i… nic. Czło­wiek z auty­zmem robi swo­je zacho­wa­nia, Ty pró­bu­jesz swo­ich spo­so­bów, a jedy­ne, co osią­ga­cie to obo­pól­na frustracja.

Dla­cze­go nic nie dzia­ła? Dla­cze­go nie mogę do niego/​niej dotrzeć? Dla­cze­go cały czas tak się zacho­wu­je? Te pyta­nia wciąż koła­czą się w Two­jej gło­wie. Prze­cież się sta­rasz. Prze­cież chcesz dobrze. Prze­cież chcesz wspierać.

Nie dzia­ła, bo nie ma pra­wa dzia­łać. Kie­dy sku­piasz się na zacho­wa­niu, nie rozu­mie­jąc, jaka kry­je się za nim potrze­ba, i Two­im celem jest, by czło­wiek prze­stał się w okre­ślo­ny spo­sób zacho­wy­wać, ska­zu­jesz Was obo­je na nie­po­wo­dze­nie i wza­jem­ne nie­zro­zu­mie­nie. Kie­dy nie rozu­miesz, że zacho­wa­nie czło­wie­ka to jego spo­sób na pora­dze­nie sobie z trud­no­ścią, jakiej doświad­cza, będziesz doświad­czać nie­usta­ją­cej fru­stra­cji i będziesz pró­bo­wać to zacho­wa­nie za wszel­ką cenę zmie­niać. Dopó­ki nie weź­miesz pod uwa­gę, jak dzia­ła auty­stycz­ny umysł, dopó­ki nie zro­zu­miesz mecha­ni­zmów sto­ją­cych za zacho­wa­nia­mi, będziesz krę­cić się w kółko.

„Zmie­ni­łem nasta­wie­nie w myśle­niu o uczniu i jego moc­nych i sła­bych stro­nach. Szko­le­nie spo­wo­do­wa­ło zwięk­sze­nie mojej cier­pli­wo­ści i szu­ka­nie, po co uczeń coś robi i w jaki spo­sób mogę mu zapew­nić spo­sób regu­la­cji oraz że wol­niej cza­sem ozna­cza szybciej.” 

Czło­wiek jest isto­tą celo­wą. Wszyst­ko, co robi, cze­muś słu­ży, ma sens, choć cza­sem nie jesteś w sta­nie go zro­zu­mieć. Nie jesteś w sta­nie zro­zu­mieć, bo postrze­gasz i myślisz ina­czej, bo co inne­go jest dla Cie­bie waż­ne, bo Ci tak bar­dzo zale­ży, żeby było zwy­czaj­nie, że nie jesteś w sta­nie popa­trzeć głę­biej i sze­rzej, zoba­czyć sytu­acji z innej perspektywy.

A TRUDNO

jest wszystkim

Trud­no jest czło­wie­ko­wi z auty­zmem, któ­ry z jed­nej stro­ny sta­ra się spro­stać sta­wia­nym przed nim ocze­ki­wa­niom, z dru­giej swo­im dzia­ła­niem pró­bu­je roz­wią­zać trud­ność, jakiej doświad­cza. Trud­no jest Tobie, bo spo­sób, w jaki to robi, wywo­łu­je w Tobie nie­zro­zu­mie­nie, dys­kom­fort, bez­rad­ność, fru­stra­cję, cza­sem przerażenie.

Tak nie musi być. Jednak…potrzebujecie się sie­bie nauczyć. A w zasa­dzie, Ty naj­pierw potrze­bu­jesz się czło­wie­ka nauczyć.

Potrze­bu­jesz zro­zu­mieć, jak dzia­ła auty­stycz­ny umysł i co z tego spe­cy­ficz­ne­go dzia­ła­nia umy­słu wyni­ka, jak prze­kła­da się to na reak­cje, dzia­ła­nia, zacho­wa­nia czło­wie­ka. Zro­zu­mie­nie to pierw­szy i naj­waż­niej­szy krok do zmia­ny. Kie­dy rozu­miesz, prze­sta­jesz się bać. Kie­dy rozu­miesz, łatwiej Ci akcep­to­wać. Kie­dy rozu­miesz, gdzie indziej szu­kasz roz­wią­zań. Kie­dy rozu­miesz, „kro­isz” wspar­cie na mia­rę – na mia­rę potrzeb czło­wie­ka, tego kim i jaki jest.

Potrze­bu­jesz nauczyć się myśleć w okre­ślo­ny spo­sób, by Two­je myśli Cię wspie­ra­ły zamiast prze­szka­dzać. Two­je nawy­ki myślo­we, Two­je zało­że­nia, Twój stan umy­słu mają decy­du­ją­cy wpływ na to, jak reagu­jesz w roz­ma­itych sytu­acjach. Zarzą­dza­nie sobą to umie­jęt­ność, któ­ra jest nie­zbęd­na w trud­nych sytu­acjach i bez któ­rej nie da się sen­sow­nie wspie­rać i mądrze towa­rzy­szyć czło­wie­ko­wi w trudnościach.

I wresz­cie potrze­bu­jesz poznać roz­ma­ite stra­te­gie, spo­so­by dzia­ła­nia, któ­re sta­ną się narzę­dzia­mi w Two­jej „skrzyn­ce z narzę­dzia­mi”. Nauczysz się ich uży­wać w zależ­no­ści od sytu­acji, nie­mniej pamię­taj, że narzę­dzia są tak napraw­dę naj­mniej istot­ne. Naj­waż­niej­sze to rozu­mieć i myśleć w okre­ślo­ny spo­sób – wte­dy Two­je dzia­ła­nia przy­cho­dzą nie­mal intu­icyj­nie, a tech­ni­ki sta­ją się wte­dy natu­ral­nym dopeł­nie­niem mądre­go towarzyszenia.

Wiem dosko­na­le, jak bar­dzo masz cza­sem dosyć. Zgłę­bia­nia, ucze­nia się, ana­li­zo­wa­nia, bycia w cią­głej uważ­no­ści. Wiem, że cza­sem byś chciał/​a zosta­wić wszyst­ko i uciec na koniec świa­ta. To jest OK. Każ­dy z nas tak cza­sem ma. Jed­no­cze­śnie musisz wie­dzieć, że bez tego zgłę­bia­nia, ana­li­zo­wa­nia i uważ­no­ści, nie będziesz mieć rozu­mie­nia, a tym samym nie będziesz w sta­nie wspie­rać czło­wie­ka, ade­kwat­nie do jego potrzeb, a tyl­ko wte­dy zmia­na jest możliwa.

Dla­te­go stwo­rzy­łam mój autor­ski kurs online

SYTUACJE TRUDNE
DLA WSZYSTKICH

rozu­mieć lepiej
dzia­łać z sensem
wspie­rać skutecznie

Zawie­ram w nim moje wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z oso­ba­mi z auty­zmem, ich rodzi­na­mi oraz spe­cja­li­sta­mi, a tak­że wie­dzę w zakre­sie dzia­ła­nia mózgu, mecha­ni­zmów zacho­wań oraz rela­cji międzyludzkich.

„Kurs otwie­ra oczy na wie­le nie­zro­zu­mia­łych zacho­wań ludzi w spek­trum auty­zmu. Wyja­śnia wie­le zna­ków zapy­ta­nia, uczy jak postę­po­wać i reago­wać w róż­nych sytu­acjach. Pozwa­la zro­zu­mieć inne odbie­ra­nie świa­ta przez autystów.” 

Zapra­szam Cię do wspól­nej dro­gi…
Chodź ze mną i razem wejdź­my w sytu­acje trud­ne dla wszyst­kich. Zaglą­daj­my pod powierzch­nię, spraw­dzaj­my, co kry­je się za zacho­wa­niem, jaką trud­ność zacho­wa­nie roz­wią­zu­je, jaka potrze­ba się za nim kry­je. Ana­li­zuj­my zało­że­nia, przy­glą­daj­my się Two­im myślom i spo­so­bom dzia­ła­nia. Testuj­my stra­te­gie, tech­ni­ki, spo­so­by. Spraw­dzaj­my, doświad­czaj­my, uczmy się razem.

Jeśli lubisz wiedzieć, czego się spodziewać, zajrzyj do środka

SYTUACJE TRUDNE
DLA WSZYSTKICH

rozu­mieć lepiej
dzia­łać z sensem
wspie­rać skutecznie

To pozy­tyw­ne podej­ście w opar­ciu o sza­cu­nek i empa­tię. Wszyst­ko, co potrze­bu­jesz wie­dzieć i umieć, by sku­tecz­nie wspie­rać oso­bę z auty­zmem w trud­nych chwi­lach, pamię­ta­jąc jed­no­cze­śnie o sobie.

To kurs, któ­ry otwie­ra drzwi do zro­zu­mie­nia czło­wie­ka – Two­je­go dziec­ka, ucznia, part­ne­ra.
To kurs, któ­ry poma­ga Ci zro­zu­mieć sie­bie.
To kurs, któ­ry wno­si lep­szą jakość życia dla wszystkich.

CO ZYSKASZ DZIĘKI MOJEMU KURSOWI?

Kurs otwo­rzył mi oczy, że moje dziec­ko funk­cjo­nu­je zupeł­nie ina­czej niż typo­wy rówie­śnik. Będzie mi łatwiej zro­zu­mieć i polu­bić moje dziec­ko. Nauczę się reago­wać ina­czej. Bar­dzo dużo się dowie­dzia­łam o mecha­ni­zmach działania. 

Dla kogo jest ten kurs? 

Co znajdziesz w kursie?

Program kursu

MODUŁ I

Zrozumieć inny umysł i co z tego wynika

MODUŁ II

Inny odbiór świata i siebie

MODUŁ III

Priorytety dla uwagi – komfort i bezpieczeństwo

MODUŁ IV

O czym jeszcze warto pamiętać, obcując z człowiekiem z autyzmem?

MODUŁ V

Gdy spotykają się różne umysły…

MODUŁ VI

Dlaczego założenia są ważne?

MODUŁ VII

Jesteście w relacji – co to znaczy?

MODUŁ VIII

Tzw. „trudne” zachowania, czyli co?

MODUŁ IX

Rozmaite przyczyny zachowań

MODUŁ X

Rodzaje zachowań oraz objawy napięcia

MODUŁ XI

Dlaczego tak trudno sobie poradzić i co z tym zrobić?

MODUŁ XII

Co robić, gdy rzeczy się dzieją? Cz. 1.

MODUŁ XIII

Co robić, gdy rzeczy się dzieją? Cz. 2.

MODUŁ XIV

I jeszcze na koniec…

Kurs, któ­ry poma­ga zro­zu­mieć sie­bie i ucznia auty­stycz­ne­go. Sku­pia­ją­cy się na dro­dze jako celu, nie zmie­nia­niu człowieka. 

Szko­le­nie usys­te­ma­ty­zo­wa­ło mi patrze­nie na zacho­wa­nia moje­go dziec­ka. Nazwa­ło i wyja­śni­ło, dla­cze­go moje dziec­ko się tak zacho­wu­je. Wnio­sło nadzie­ję na lep­szy czas razem, akcep­tu­jąc dziec­ko, jego poten­cjał, pra­cu­jąc nad roz­wo­jem dziec­ka mały­mi kro­ka­mi. Uświa­do­mi­ło mi wiel­ką wagę zadba­nia o dobro­stan mamy.