KURS FUNDAMENTALNY – BY Z AUTYZMEM ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ

Current Status
Not Enrolled
Price
997 zł
Get Started

MODUŁ I

TWOJE ZAŁOŻENIA – OD NICH WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

Zało­że­nia z jaki­mi wcho­dzisz we wszel­kie sytu­acje, deter­mi­nu­ją to, jak dzia­łasz. Dobrze by było, żeby Cię wspie­ra­ły w reali­zo­wa­niu Two­ich celów i uła­twia­ły Ci życie a nie je utrud­nia­ły. W tym modu­le będzie­my się im bacz­nie przy­glą­dać i spraw­dzać, jak dobrze Ci słu­żą. A może nie­któ­re war­to zmienić?

MODUŁ II

CZAS – CO MA DO AUTYZMU? 
Czas to jeden z klu­czo­wych ele­men­tów, któ­ry trze­ba brać pod uwa­gę, gdy masz do czy­nie­nia z oso­bą z auty­zmem. W tym modu­le dowiesz się jak czas ma się do auty­stycz­ne­go umy­słu i kie­dy poma­ga a kie­dy prze­szka­dza. Nauczysz się, jak uczy­nić z cza­su swo­je­go sojusz­ni­ka w byciu, w pra­cy z oso­ba­mi z autyzmem. 

MODUŁ III

TWOJA POSTAWA – KLUCZ DO SUKCESU 
To od Two­jej posta­wy wszyst­ko się zaczy­na i na niej wszyst­ko się koń­czy. Tech­ni­ki pra­cy i roz­ma­ite stra­te­gie są nic nie­war­te, jeśli nie opie­ra­ją się na solid­nym fun­da­men­cie, jakim jest Two­ja posta­wa. W tym modu­le poznasz jako­ści, któ­re decy­du­ją o tym, że będziesz sku­tecz­nym wspar­ciem dla osób z autyzmem. 

MODUŁ IV

ZACHOWANIA – JAK JE ROZUMIEĆ I CO Z NIMI ROBIĆ? 
Zacho­wa­nia to jeden z częst­szych tema­tów poru­sza­nych w odnie­sie­niu do osób z auty­zmem. Co kry­je się za zacho­wa­niem? Jaka jest jego funk­cja? Po co czło­wiek zacho­wu­je się tak a nie ina­czej? Zanim zasto­su­jesz dzia­ła­nia zarad­cze, musisz zro­zu­mieć zacho­wa­nie czło­wie­ka. Dopie­ro potem przy­cho­dzi czas na strategie 

MODUŁ V

POSTAW NA KOMUNIKACJĘ! – CO WARTO WIEDZIEĆ I UMIEĆ? 
Komu­ni­ka­cja czy­li naj­więk­szy dar ludz­ko­ści. Dla­cze­go jest taka waż­na i taka trud­na? Jak ją roz­wi­jać? Jakich błę­dów uni­kać? W tym modu­le będzie­my roz­kła­dać pro­ces komu­ni­ka­cyj­ny na czę­ści pierw­sze, by wie­dzieć, gdzie przy­ło­żyć zmia­nę i jak to zrobić. 

MODUŁ VI

PRZEWIDYWALNOŚĆ – ŹRÓDŁO BEZPIECZEŃSTWA 
Kom­fort i bez­pie­czeń­stwo to naj­waż­niej­sze spra­wy dla naszej uwa­gi. Dopó­ki ich sobie nie zapew­ni­my, nie ma w nas prze­strze­ni na nic inne­go. U osób z auty­zmem jest na nią znacz­nie więk­sze niż stan­dar­do­wo zapo­trze­bo­wa­nie. Cze­mu jest taka waż­na i jak ją wyko­rzy­stać, by wspie­rać sku­tecz­nie, dowiesz się z tego modułu. 

MODUŁ VII

PRZYGOTOWANIE – WARUNEK SUKCESU 
Bez przy­go­to­wa­nia nie ma sen­sow­ne­go dzia­ła­nia. Jak się przy­go­to­wać? Jak pla­no­wać? O co zadbać? Cze­go nie moż­na pomi­nąć? Co wspól­ne­go z suk­ce­sem ma two­rze­nie naj­gor­szych sce­na­riu­szy? Co poma­ga a co zmniej­sza szan­se na reali­za­cję celów? Przy­go­tuj się dobrze, by oso­ba, któ­rą wspie­rasz mogła wzrastać 

MODUŁ VIII

DOSTOSOWANIA
Śro­do­wi­sko­we, zmy­sło­we, wsze­la­kie. Dosto­so­wa­nia umoż­li­wia­ją spro­sta­nie wymo­gom oto­cze­nia w sytu­acjach, gdy kom­pe­ten­cje oso­by nie są wystar­cza­ją­ce. Jakie dosto­so­wa­nia sto­so­wać i kie­dy? Nie­któ­rzy twier­dzą, że lepiej wyma­gać i już. Cie­ka­we, co Ty myślisz. 

MODUŁ IX

SAMODZIELNOŚĆ – KLUCZ DO DOBREJ JAKOŚCI ŻYCIA
Samo­dziel­ność to coś zna­cze­nie wię­cej niż wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści samo­ob­słu­go­wych. To wła­śnie poziom samo­dziel­ne­go funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka decy­du­je o tym, jakiej jako­ści życie będzie wieść. W tym modu­le zgłę­bia­my, co oprócz samo­ob­słu­gi kry­je się za samodzielnością. 

MODUŁ X

ŻYJ TAK ZWYCZAJNIE JAK SIĘ DA 
Życie z auty­zmem z pew­no­ścią nie jest zwy­czaj­ne ani dla samych osób z auty­zmem, ani dla ich rodzin, ani nauczy­cie­li. Jed­no­cze­śnie wszy­scy tak bar­dzo za tą zwy­czaj­no­ścią tęsk­nią. Za tym, by móc robić to, co inni. Za tym, by cza­sem było nud­no. By nic nie trze­ba było. W tym modu­le przy­glą­da­my się temu, jak dbać o sie­bie i co robić, by wieść w mia­rę zwy­czaj­ne życie z auty­zmem w tle. 
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.