Witaj w moich progach

Nazy­wam się Maria Dąbrow­ska-Jędral a moim celem jest spra­wiać, by z auty­zmem żyło się łatwiej. By żyło się łatwiej, szczę­śli­wiej, peł­niej zarów­no oso­bom z ASD jak i ich rodzi­nom. Chcę, by rodzi­ce prze­sta­li być zagu­bie­ni i fru­stro­wa­ni oraz by wie­dzie­li, jak do swo­je­go dziec­ka dotrzeć, jak spę­dzać z nim kon­struk­tyw­nie czas, jak wza­jem­nie cie­szyć się swo­im towa­rzy­stwem. Chcę, by pro­fe­sjo­na­li­ści wie­dzie­li, jak sobie radzić w pra­cy z oso­ba­mi z auty­zmem, jaką potrze­bu­ją mieć posta­wę, by być sku­tecz­ny­mi w dzia­ła­niu a tym samym odczu­wać radość i satys­fak­cję z pra­cy.
Pra­gnę, byśmy wszy­scy prze­sta­li się bać auty­zmu oraz osób z auty­zmem, byśmy przede wszyst­kim widzie­li w nich ludzi z poten­cja­łem, z moż­li­wo­ścia­mi, przed któ­ry­mi świat stoi otwo­rem, trze­ba tyl­ko wie­dzieć, jak wycią­gnąć do nich pomoc­ną dłoń. To napraw­dę jest możliwe.

Jak pracuję?

Moją pra­cę opie­ram o kil­ka zało­żeń:
Klu­czem do dziec­ka są jego rodzi­ce. To TY jesteś ze swo­im dziec­kiem przez cały czas. To TY znasz swo­je dziec­ko naj­le­piej. To na TWOJE życie wpły­wa jego autyzm i to TOBIE bar­dziej niż komu inne­mu na świe­cie zale­ży, żeby żyło Wam się łatwiej.
Dla­te­go wła­śnie zwra­cam się do Cie­bie, gdyż bli­skie mi jest Two­je doświad­cze­nie. Marzy mi się, żeby każ­dy rodzic, każ­da mat­ka i każ­dy ojciec czu­li się ze swo­im dziec­kiem dobrze, żeby cie­szy­ła ich jego obec­ność, żeby wie­dzie­li, co mogą z nim zro­bić, jak zapla­no­wać wspól­ny czas. Żeby rodzi­na wio­dła zwy­kłe życie, nie tyl­ko to wokół auty­zmu. To jest moż­li­we, trze­ba tyl­ko wie­dzieć, jak.

Nie ma jed­nej dobrej meto­dy dla każ­de­go i jed­nej meto­dy, któ­ra „zała­twia” wszyst­ko. Czło­wiek jest tak uni­kal­ną isto­tą, na któ­rej funk­cjo­no­wa­nie skła­da się i ma wpływ tak wie­le ele­men­tów, że potrze­bu­je­my wziąć to wszyst­ko pod uwa­gę, poskła­dać i zapla­no­wać dzia­ła­nia, któ­re mają nam pomóc osią­gnąć cel. Każ­da rodzi­na jest inna i ma nie­co odmien­ne potrze­by. Każ­dy ma swo­je wła­sne tem­po ucze­nia się i naby­wa­nia goto­wo­ści do zmiany.

Maria w mediach

23.10.2022

Ty, ja i wszyscy ludzie, których znamy, czyli o komunikacji
– audycja w TOK FM

25.04.2019

Czym jest autyzm? Jakiego wsparcia potrzebują rodzice?
babyboom.pl
06.04.2011
Dzień Dobry TVN Wywiad z Marią oraz Krzysztofem – rodzicem dziecka z autyzmem w Dzień Dobry TVN
10.03.2012
Rozmowy o pomaganiu TOK FM, Rozmowa z Marią oraz Katarzyną Śledziewską. 
10.03.2012
29.08.2012 Porady nie od parady Radio Dla Ciebie
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.