Od frustracji do relacji…

Podziel się artykułem!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Od daw­na ocze­ki­wa­ny przez wie­le osób warsz­tat wpro­wa­dza­ją­cy do RDI® dla rodzi­ców i pro­fe­sjo­na­li­stów.
Wzię­łam pod uwa­gę infor­ma­cje zwrot­ne od uczest­ni­ków wcze­śniej­szych edy­cji tego spo­tka­nia, poskra­ca­łam to, co moż­na było skró­cić, wydłu­ży­łam to, co suge­ro­wa­li słu­cha­cze i jest! ZAPISZ SIĘ

Już 27 lute­go zapra­szam do War­sza­wy rodzi­ców, opie­ku­nów oraz pro­fe­sjo­na­li­stów na bar­dzo prak­tycz­ne spo­tka­nie na temat tego, jak sku­tecz­nie budo­wać rela­cję z oso­bą z auty­zmem, jak pra­co­wać nad dyna­micz­nym myśle­niem i jak pod­no­sić jej umie­jęt­no­ści komunikacji.

Będzie­my dużo ćwi­czyć, byś mogła/​mógł w warun­kach warsz­ta­tu doświad­czyć kon­kret­nych sytu­acji z życia wzię­tych, przez któ­re potem prze­pro­wa­dzisz dziec­ko w realu. Będzie­my oma­wiać błę­dy i je kory­go­wać. Będzie­my sta­wiać mnó­stwo pytań i szu­kać na nie odpowiedzi.

Pod­czas tego warsztatu:

·         Nauczysz się zamie­niać swo­ją reak­tyw­ność na pro-aktyw­ność w działaniu

·         Dowiesz się, jak prze­kształ­cać codzien­ne sytu­acje w oka­zje do pra­cy z dzieckiem

·         Jak zmie­nić swo­ją komu­ni­ka­cję, by pobu­dzać dziec­ko do myślenia

·         Nauczysz się pla­no­wać doświad­cze­nia, by efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać wspól­ny czas

·         Zro­zu­miesz, jak odkry­cia nauki prze­kła­da­ją się na naszą codzien­ność z oso­ba­mi z auty­zmem i jak może­my je wykorzystać

·         Dowiesz się, jak wie­dza na temat roz­wo­ju auty­zmu daje wszyst­kim „dru­gą szan­sę” na doświad­cze­nie tego, co za „pierw­szym razem” nie było możliwe

·         Nauczysz się, jak roz­wi­jać komu­ni­ka­cję u swe­go dziec­ka czy podopiecznego

·         Zro­zu­miesz, jak możesz stać się prze­wod­ni­kiem dla oso­by z autyzmem

·         Dowiesz się, co robić, by nie dać się „zjeść” autyzmowi

·         Zyskasz sku­tecz­ne narzę­dzia do pra­cy w sytu­acjach każ­de­go dnia

·         Doświad­czysz poten­cjal­nych sytu­acji trud­nych we współ­pra­cy i dowiesz się, jak sobie z nimi radzić

·         Zadasz i mi, i sobie dużo pytań, odpo­wie­dzi na któ­re pozwo­lą Ci popa­trzeć na oso­bę z auty­zmem „nowy­mi oczyma”

·         …

Będzie­my pra­co­wać w kame­ral­nym gro­nie, gdyż jest tyl­ko 20 miejsc.
Zatem nie zwle­kaj i rezer­wuj sobie miej­sce, wypeł­nia­jąc for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

Już nie mogę się docze­kać nasze­go spo­tka­nia. Mam nadzie­ję, że Ty też!

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.

Newsletter
w Drodze