Two­je dziec­ko ma autyzm a Ty pra­gniesz odro­bi­ny nor­mal­no­ści i wytchnie­nia? Marzysz o zwy­kłych codzien­nych chwi­lach ze swo­im dziec­kiem, któ­re teraz nie mają w Two­im życiu miej­sca? O zwy­kłych momen­tach, gdy ma się poczu­cie, że coś się wspól­nie robi, że się razem jest? Chcesz, BY Z AUTYZMEM ŻYŁO WAM SIĘ ŁATWIEJ? Ale nie wiesz, co robić, jak spę­dzać z dziec­kiem czas, jak się nim cie­szyć, jak sobie z nim radzić, jaką dro­gą pójść i jaki zro­bić kolej­ny krok…

Wiem dosko­na­le, jak to jest. Też przez to prze­szłam.

Pró­bu­jesz tera­pii za tera­pią, wyda­jąc w mię­dzy­cza­sie mają­tek,
pukasz od drzwi do drzwi, usi­łu­jesz samo­dziel­nie wymy­ślić, co robić dalej. Czas pły­nie, Two­je dziec­ko robi się coraz star­sze a Ty masz poczu­cie, że jesteś w tym wszyst­kim sama. Zatra­ca się idea rodzi­ciel­stwa. Zamiast wycho­wy­wać dziec­ko, sku­piasz się tyl­ko na mak­sy­mal­nym wypeł­nie­niu cza­su tera­pia­mi. Nie masz cza­su na bycie rodzi­cem a Two­je dziec­ko nie ma cza­su, być po pro­stu dziec­kiem. Sta­jesz się szo­fe­rem, prze­wo­żąc dziec­ko z jed­ne­go miej­sca w dru­gie, z jed­nej tera­pii na dru­gą. Wszyst­ko pod­po­rząd­ko­wu­jesz tera­pii. Nie ma miej­sca na nor­mal­ne życie. Co wię­cej, nie wiesz, jak możesz nor­mal­nie żyć. Nie masz poję­cia, jak się do tego zabrać. Nie wiesz, jak moż­na mieć radość z rodzi­ciel­stwa, mając dziec­ko z auty­zmem. Fru­stra­cja i zagu­bie­nie nara­sta. Rodzi­ce mówią „chcie­li­by­śmy, żeby ktoś nam poka­zał krok po kro­ku, co robić, dał kon­kret­ne wska­zów­ki, jak pra­co­wać”. To jest możliwe…

Pra­ca z Marią daje nam prze­ko­na­nie, że wie­my jaki jest pra­wi­dło­wy kie­ru­nek naszych dzia­łań, że mamy szan­sę wypra­co­wy­wać suk­ce­sy, któ­re jesz­cze tak nie­daw­no wyda­wa­ły się nieosiągalne. 

Będziesz osią­gać rezul­ta­ty szyb­ciej, kie­dy będziesz pra­co­wać nad okre­ślo­ny­mi cela­mi, kie­dy do każ­de­go Two­je­go dzia­ła­nia będzie przy­pi­sa­na stra­te­gia. Kie­dy będziesz widzieć, co chcesz osią­gnąć i w jaki spo­sób masz to zrobić. 
Pomo­głam już wie­lu rodzi­nom w doko­na­niu takich zmian, dzię­ki cze­mu mogą w peł­ni cie­szyć się życiem i czer­pać radość z rela­cji z dziec­kiem. Żyją peł­niej, rado­śniej, lepiej… 

Tobie też mogę pomóc

Wca­le nie mówię, że to jest łatwe i nie wyma­ga żad­ne­go wysił­ku.
Wyma­ga. Wyma­ga sys­te­ma­tycz­ne­go świa­do­me­go dzia­ła­nia i zaan­ga­żo­wa­nia. Jeśli to masz już teraz, będzie Ci łatwiej. Jeśli jesz­cze nie masz, nauczę Cię, jak to robić.

Wiem dobrze, że klu­czem do dziec­ka są jego rodzi­ce, czy­li TY. Tak, TY.
Wiem, bo sama jestem mat­ką dziec­ka z auty­zmem i wiem, jak wie­le mogą zro­bić zaan­ga­żo­wa­ni rodzi­ce. Wiem też, że czę­sto ta moc ginie gdzieś za zasło­ną fru­stra­cji, żalu i zagu­bie­nia. Ginie w bra­ku pew­no­ści i w bra­ku narzę­dzi, w jaki spo­sób wpły­wać na roz­wój swo­je­go dziec­ka. Ale TY możesz zmie­nić życie swo­je­go dziecka.

Kiedy będziemy razem pracować, nauczysz się…

Ponad­to…
będę Cię sta­le szko­lić, dawać infor­ma­cję zwrot­ne i zapew­niać wspar­cie w codzien­nym dzia­ła­niu na dro­dze roz­wo­ju Two­je­go dziec­ka.

Dla­cze­go możesz mi zaufać?

Dla­te­go, że jestem spe­cja­li­stą od auty­zmu, któ­ry w peł­ni rozu­mie rolę rodzi­ców w życiu dziec­ka z auty­zmem i potra­fi ją wyko­rzy­stać. Moje medycz­ne wykształ­ce­nie, umie­jęt­ność słu­cha­nia, licz­ne odby­te szko­le­nia, umie­jęt­ność pra­cy z umy­słem oraz wła­sne 21-let­nie doświad­cze­nie bycia dzień w dzień z dziec­kiem z auty­zmem czy­nią mnie odpo­wied­nią oso­bą do pra­cy z Tobą i Two­im dziec­kiem. Wiem, jak to jest i chcę, żebyś sko­rzy­sta­ła z mojej wie­dzy i doświadczenia.

Wiem, że masz w sobie gotowość na zmianę. Wiem, że chcesz mieć podstawowy wpływ na rozwój swojego dziecka.

Zacznij już dziś!

W zależ­no­ści od pro­gra­mu, któ­ry będzie naj­le­piej paso­wał do potrzeb Two­je­go dziec­ka i Two­jej rodzi­ny zakres moje­go wspar­cia oraz dzia­łań będzie się nie­co róż­nił. To, co jest wspól­ne dla wszyst­kich, to że będę kłaść nacisk na Cie­bie, na rodzica. 

W mojej pra­cy łączę ele­men­ty w zakre­sie roz­ma­itych tech­nik, sta­wia­jąc na neu­ro-roz­wój. W zależ­no­ści od pro­gra­mu będzie­my wpły­wać na układ ner­wo­wy poprzez pra­cę z cia­łem lub poprzez roz­ma­ite dzia­ła­nia i aktyw­no­ści ćwi­czą­ce roz­ma­ite kom­pe­ten­cje w komu­ni­ka­cji oraz myśleniu. 

Zawsze wpla­tam do moje­go tre­nin­gu dla rodzi­ców ele­men­ty coachin­go­we, gdyż wiem, że naj­waż­niej­sza w pra­cy i naj­bar­dziej decy­du­ją­ca o naszym suk­ce­sie lub jego bra­ku jest nasza posta­wa. Bez niej nawet naj­lep­sze tech­ni­ki nie przy­no­szą ocze­ki­wa­nych rezultatów. 

Trak­tu­ję Cię jako part­ne­ra we wspól­nym dzia­ła­niu. W peł­ni anga­żu­ję się w spra­wy Two­jej rodzi­ny i od Cie­bie ocze­ku­ję tego same­go. Jestem wyma­ga­ją­ca, bo zale­ży mi na naszym wspól­nym suk­ce­sie. Będę Cię popy­chać do dzia­ła­nia i pod­no­sić, gdy upad­niesz. Będę sta­wiać trud­ne pyta­nia i zmu­szać do kon­fron­ta­cji ze sobą, żebyś mogła zro­bić krok naprzód. Będę Cię uczyć, byś jak naj­szyb­ciej, gdy tyl­ko będziesz na to goto­wa, prze­sta­ła mnie potrze­bo­wać. To będzie wspól­na fascy­nu­ją­ca podróż… 

Pro­gram, któ­ry będzie­my reali­zo­wać dopa­su­ję do Two­ich potrzeb oraz Two­je­go sty­lu ucze­nia się. Będzie­my pra­co­wać w tem­pie, któ­re dla Cie­bie i dla Two­je­go dziec­ka jest naj­lep­sze. Narzę­dzia, któ­rych mogę uży­wać to, odpo­wied­nio do wybra­ne­go pro­gra­mu, kon­sul­ta­cje „na żywo” w moim gabi­ne­cie, kon­sul­ta­cje przez sky­pe, ana­li­zy nagrań wideo wysy­ła­ne przez Inter­net, wpar­cie przez e‑mail, plat­for­ma inter­ne­to­wa, spo­tka­nia z nauczy­cie­la­mi dziec­ka, szko­le­nie asy­sten­tów dziec­ka w zależ­no­ści od potrzeby.

Rodzinny program DROGA — Kompleksowa praca z rodziną (RDI®)
Program HANDLE®
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.