Kurs Po-ROZMAWIAJ-MY

Kurs, w którym zawieram moje wieloletnie doświadczenia w pracy z ludźmi w spektrum autyzmu, ich rodzinami oraz specjalistami, a także wiedzę w zakresie komunikacji, neurolingwistyki i relacji międzyludzkich. Uczę, jak rozmawiać, by móc się wzajemnie poznać i zrozumieć.

1 290,00 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 290,00 

To mój autor­ski kurs onli­ne na temat magii słów, magii pytań, magii pau­zy.
To kurs, któ­ry otwie­ra drzwi do pozna­nia czło­wie­ka – Two­je­go dziec­ka, Two­je­go ucznia, Two­je­go partnera.
To kurs, dzię­ki któ­re­mu pomo­żesz czło­wie­ko­wi zro­zu­mieć sie­bie, a to klucz do lep­sze­go życia.

CO ZYSKASZ DZIĘKI MOJEMU KURSOWI?

 • Nauczysz się for­mu­ło­wać pytania
 • Dowiesz się, kie­dy się nie odzy­wać i trwać w ciszy oraz jak w niej wytrwać
 • Zro­zu­miesz, jak świa­do­mie uży­wać kon­struk­cji językowych
 • Dowiesz się, któ­re sło­wa omijać
 • Nauczysz się pozna­wać, kie­dy wypo­wiedź, któ­ra wyda­je się być koń­cem roz­mo­wy, tak napraw­dę jest jej początkiem
 • Dowiesz się, jak roz­ma­wiać, żeby wes­przeć czło­wie­ka w jego rozu­mie­niu siebie
 • Nauczysz się, jak roz­ma­wiać, by roz­mów­ca zna­lazł wła­sne odpowiedzi
 • Zro­zu­miesz, jakie zna­cze­nie mają w roz­mo­wie kon­kret­ne sło­wa i jak ich używać
 • Dowiesz się, co musi się wyda­rzyć, by dobra roz­mo­wa mogła zaistnieć
 • Nauczysz się stwa­rzać warun­ki do rozmowy
 • Dowiesz się, kie­dy nie rozmawiać
 • Nauczysz się znaj­do­wać odpo­wied­nie słowa
 • Zro­zu­miesz, o co cho­dzi w nada­wa­niu sen­su w rozmowie
 • Odkry­jesz, co Ci prze­szka­dza w dobrym roz­ma­wia­niu i jak sobie z tym poradzić
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.