Sale!

Szkolenie HANDLE® I i II stopnia on-line

1 250,00 

Szkolenie HANDLE® I stopnia on-line

Szkolenie HANDLE® II stopnia on-line

Sold Out

Powiadom mnie o dostępności

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kurs HANDLE I stop­nia, tzw. kurs wpro­wa­dza­ją­cy. Skoń­cze­nie kur­su HANDLE I stop­nia umoż­li­wia jego uczestnikom:

 • Poznasz fun­da­men­ty filo­zo­fii HANDLE.
 • Nauczysz się odczy­ty­wać sub­tel­ne ozna­ki prze­cią­że­nia ukła­du nerwowego.
 • Zro­zu­miesz, co się kry­je za stwier­dze­niem, że każ­de zacho­wa­nie to komu­ni­kat i dowiesz się, jak ten komu­ni­kat moż­na odczytać.
 • Dowiesz się w prak­ty­ce, na czym pole­ga uni­kal­ność podej­ścia HANDLE.
 • Poznasz i będziesz prak­ty­ko­wać nie­któ­re spo­śród pod­sta­wo­wych aktyw­no­ści HANDLE, któ­re od zaraz będziesz móc zasto­so­wać w codzien­nym życiu/​pracy.
 • Zro­zu­miesz, jak wszyst­ko w ukła­dzie ner­wo­wym i nie tyl­ko jest ze sobą powią­za­ne, od sie­bie zależ­ne i na sie­bie wpływa.
 • Odkry­jesz, jakie poten­cjal­ne trud­no­ści mogą kryć się za tzw. auty­stycz­ny­mi zachowaniami.
 • Popa­trzysz „nowy­mi” oczy­ma, na swo­je dziec­ko z auty­zmem, lub oso­bę, z któ­rą pracujesz.
 • Dosta­niesz potęż­ny zastrzyk ener­gii, moty­wa­cji oraz inspiracji.

Kurs HANDLE II stop­nia, tzw. kurs pod­sta­wo­wy jest prze­zna­czo­ny dla osób, któ­re ukoń­czy­ły kurs I stop­nia, tzw. wpro­wa­dza­ją­cy. Skoń­cze­nie kur­su HANDLE II stop­nia umoż­li­wia jego uczestnikom:

 • Dokład­ne zro­zu­mie­nie budo­wy i funk­cjo­no­wa­nia poszcze­gól­nych ele­men­tów ukła­du nerwowego
 • Pozna­nie roli poszcze­gól­nych ele­men­tów ukła­du ner­wo­we­go w pro­ce­sie ucze­nia się oraz jak zabu­rze­nia w obrę­bie ich funk­cjo­no­wa­nia wpły­wa­ją na trud­no­ści w codzien­nych aktyw­no­ściach, m.in. w szko­le i przedszkol
 • Rozu­mie­nie klu­czo­wych czyn­ni­ków u osób z trud­no­ścia­mi roz­wo­jo­wy­mi, w szcze­gól­no­ści z auty­zmem, dla dobre­go funk­cjo­no­wa­nia w codzien­nym życiu
 • Odczy­ty­wa­nie trud­no­ści w funk­cjo­no­wa­niu poszcze­gól­nych skła­do­wych ukła­du ner­wo­we­go na pod­sta­wie obser­wa­cji zacho­wań oso­by z autyzmem
 • Rozu­mie­nie szcze­gól­nych potrzeb oso­by z auty­zmem, któ­rych zaspo­ko­je­nie umoż­li­wia jej efek­tyw­niej­sze ucze­nie się
 • Adap­ta­cja warun­ków pra­cy i życia do potrzeb oso­by z autyzmem
 • Zdo­by­cie umie­jęt­no­ści odczy­ty­wa­nia oznak napię­cia w ukła­dzie nerwowym
 • Pozna­nie kolej­nych ćwi­czeń HANDLE
 • Umie­jęt­ność wyko­rzy­sty­wa­nia ćwi­czeń HANDLE w codzien­nej pra­cy z oso­bą z autyzmem
 • Umie­jęt­ność mody­fi­ko­wa­nia ćwi­czeń HANDLE ade­kwat­nie do potrzeb oso­by z autyzmem

Szkolenie HANDLE® I stopnia on-line

Termin

28.04; 05.05; 12.05.2022 r.

Szkolenie HANDLE® II stopnia on-line

Termin

19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06; 23.06.2022 r.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.

Newsletter
w Drodze