Szkolenie HANDLE® I stopnia on-line

450,00 

Wyczyść

Kurs HANDLE I stop­nia, tzw. kurs wpro­wa­dza­ją­cy. Skoń­cze­nie kur­su HANDLE I stop­nia umoż­li­wia jego uczestnikom:

  • Poznasz fun­da­men­ty filo­zo­fii HANDLE.
  • Nauczysz się odczy­ty­wać sub­tel­ne ozna­ki prze­cią­że­nia ukła­du nerwowego.
  • Zro­zu­miesz, co się kry­je za stwier­dze­niem, że każ­de zacho­wa­nie to komu­ni­kat i dowiesz się, jak ten komu­ni­kat moż­na odczytać.
  • Dowiesz się w prak­ty­ce, na czym pole­ga uni­kal­ność podej­ścia HANDLE.
  • Poznasz i będziesz prak­ty­ko­wać nie­któ­re spo­śród pod­sta­wo­wych aktyw­no­ści HANDLE, któ­re od zaraz będziesz móc zasto­so­wać w codzien­nym życiu/​pracy.
  • Zro­zu­miesz, jak wszyst­ko w ukła­dzie ner­wo­wym i nie tyl­ko jest ze sobą powią­za­ne, od sie­bie zależ­ne i na sie­bie wpływa.
  • Odkry­jesz, jakie poten­cjal­ne trud­no­ści mogą kryć się za tzw. auty­stycz­ny­mi zachowaniami.
  • Popa­trzysz „nowy­mi” oczy­ma, na swo­je dziec­ko z auty­zmem, lub oso­bę, z któ­rą pracujesz.
  • Dosta­niesz potęż­ny zastrzyk ener­gii, moty­wa­cji oraz inspiracji.

Kupu­jesz kurs w ter­mi­nie: 28.04; 05.05; 12.05.2022 r. (19.30−22.00; 3 czwart­ko­we spo­tka­nia po 2,5 godziny).

Termin

28.04; 05.05; 12.05.2022 r.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.

Newsletter
w Drodze