Szkolenie HANDLE® II stopnia on-line

950,00 

Wyczyść

Kurs HANDLE II stop­nia, tzw. kurs pod­sta­wo­wy jest prze­zna­czo­ny dla osób, któ­re ukoń­czy­ły kurs I stop­nia, tzw. wpro­wa­dza­ją­cy. Skoń­cze­nie kur­su HANDLE II stop­nia umoż­li­wia jego uczestnikom:

  • Dokład­ne zro­zu­mie­nie budo­wy i funk­cjo­no­wa­nia poszcze­gól­nych ele­men­tów ukła­du nerwowego
  • Pozna­nie roli poszcze­gól­nych ele­men­tów ukła­du ner­wo­we­go w pro­ce­sie ucze­nia się oraz jak zabu­rze­nia w obrę­bie ich funk­cjo­no­wa­nia wpły­wa­ją na trud­no­ści w codzien­nych aktyw­no­ściach, m.in. w szko­le i przedszkol
  • Rozu­mie­nie klu­czo­wych czyn­ni­ków u osób z trud­no­ścia­mi roz­wo­jo­wy­mi, w szcze­gól­no­ści z auty­zmem, dla dobre­go funk­cjo­no­wa­nia w codzien­nym życiu
  • Odczy­ty­wa­nie trud­no­ści w funk­cjo­no­wa­niu poszcze­gól­nych skła­do­wych ukła­du ner­wo­we­go na pod­sta­wie obser­wa­cji zacho­wań oso­by z autyzmem
  • Rozu­mie­nie szcze­gól­nych potrzeb oso­by z auty­zmem, któ­rych zaspo­ko­je­nie umoż­li­wia jej efek­tyw­niej­sze ucze­nie się
  • Adap­ta­cja warun­ków pra­cy i życia do potrzeb oso­by z autyzmem
  • Zdo­by­cie umie­jęt­no­ści odczy­ty­wa­nia oznak napię­cia w ukła­dzie nerwowym
  • Pozna­nie kolej­nych ćwi­czeń HANDLE
  • Umie­jęt­ność wyko­rzy­sty­wa­nia ćwi­czeń HANDLE w codzien­nej pra­cy z oso­bą z autyzmem
  • Umie­jęt­ność mody­fi­ko­wa­nia ćwi­czeń HANDLE ade­kwat­nie do potrzeb oso­by z autyzmem

Kupu­jesz szko­le­nie w dniach: 19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06; 23.06.2022 r. (19.30−22.00; 6 czwart­ko­wych spo­tkań po 2,5 godziny).

Termin

19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06; 23.06.2022 r.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.

Newsletter
w Drodze