Dzień dobry!

Jeże­li tutaj tra­fi­łeś, to nie­za­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Dosko­na­le to rozu­miem, dla­te­go przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie ten doku­ment, w któ­rym znaj­dziesz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii śle­dzą­cych w związ­ku z korzy­sta­niem ze stro­ny inter­ne­to­wej www.mariajedral.pl
Infor­ma­cja for­mal­na na począ­tek – admi­ni­stra­to­rem stro­ny jest Maria Dąbrow­ska-Jędral, pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Cen­trum Roz­wo­ju Rela­cji DROGA Maria Dąbrow­ska-Jędral z sie­dzi­bą w War­sza­wie (02−944), ul. Lima­now­skie­go 11 m 79 zare­je­stro­wa­na w CEIDG NIP 5211185275, adres e‑mail: info@mariajedral.pl

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z poli­ty­ką pry­wat­no­ści, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się ze mną, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres info@mariajedral.pl

Skró­co­na wer­sja – naj­waż­niej­sze informacje

Dbam o Two­ją pry­wat­ność, ale rów­nież o Twój czas. Dla­te­go przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie skró­co­ną wer­sję naj­waż­niej­szych zasad zwią­za­nych z ochro­ną prywatności.

 • Zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, skła­da­jąc zamó­wie­nie, doda­jąc komen­tarz na blo­gu lub po pro­stu kon­tak­tu­jąc się ze mną, prze­ka­zu­jesz mi swo­je dane oso­bo­we, a ja gwa­ran­tu­ję Ci, że Two­je dane pozo­sta­ną pouf­ne, bez­piecz­ne i nie zosta­ną udo­stęp­nio­ne jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim bez Two­jej wyraź­nej zgody.
 • Korzy­stam z narzę­dzi ana­li­tycz­nych, takich jak Google Ana­ly­tics, któ­re zbie­ra­ją ano­ni­mo­we infor­ma­cje na temat Two­ich odwie­dzin stro­ny, takie jak pod­stro­ny, któ­re wyświe­tli­łeś, czas, jaki spę­dzi­łeś na stro­nie czy przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pod­stro­na­mi. Wią­że się to z wyko­rzy­sta­niem pli­ków cookies fir­my Google.
 • Korzy­stam z narzę­dzi remar­ke­tin­go­wych, takich jak Face­bo­ok Pixel, by kie­ro­wać do Cie­bie rekla­my. Wią­żę się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Facebook.
 • Wyświe­tlam na stro­nie fil­my pocho­dzą­ce z ser­wi­su YouTu­be oraz Vimeo. Oglą­da­nie tych fil­mów wią­że się z akcep­ta­cją pli­ków cookies fir­my Google doty­czą­cych usłu­gi YouTu­be oraz pli­ków cookies fir­my Vimeo.
 • Zapew­niam moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Insta­gram, YouTube.
 • Zapew­niam moż­li­wość doda­wa­nia komen­ta­rzy na blo­gu. Korzy­stam w tym zakre­sie z sys­te­mu Disqus, co wią­żę się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Disqus.
 • Wyko­rzy­stu­ję pli­ki cookies, byś mógł w spo­sób kom­for­to­wy korzy­stać ze strony.

Jeże­li powyż­sze infor­ma­cje nie są dla Cie­bie wystar­cza­ją­ce, poni­żej znaj­dziesz dalej idą­ce szczegóły.

Dane oso­bo­we

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych jest Maria Dąbrow­ska-Jędral, pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Cen­trum Roz­wo­ju Rela­cji DROGA Maria Dąbrow­ska-Jędral z sie­dzi­bą w War­sza­wie (02−944), ul. Lima­now­skie­go 11 m 79 zare­je­stro­wa­na w CEIDG NIP 5211185275, adres e‑mail: info@mariajedral.pl

Cele, pod­sta­wy praw­ne oraz okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­za­ne są odręb­nie w sto­sun­ku do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia danych (patrz: posta­no­wie­nia poni­żej zawie­ra­ją­ce szcze­gó­ło­wy opis róż­nych celów prze­twa­rza­nia danych).

W związ­ku z prze­twa­rza­niem prze­ze mnie Two­ich danych oso­bo­wych, przy­słu­gu­ją Ci nastę­pu­ją­ce uprawnienia:

 1. pra­wo do żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
 2. pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec przetwarzania,
 3. pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
 4. pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeże­li uprzed­nio wyra­zi­łeś taką zgodę,
 5. pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w związ­ku z prze­twa­rza­niem prze­ze mnie danych osobowych.

Powyż­sze upraw­nie­nia możesz reali­zo­wać zgod­nie z zasa­da­mi opi­sa­ny­mi w art. 16 – 21 RODO, kon­tak­tu­jąc się ze mną pod adreseminfo@mariajedral.pl

Poda­nie przez Cie­bie danych oso­bo­wych jest zawsze dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zło­żyć zamó­wie­nie, zapi­sać się do new­slet­te­ra, dodać komen­tarz na blo­gu lub po pro­stu skon­tak­to­wać się ze mną.

Gwa­ran­tu­ję Ci pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych mi danych oso­bo­wych. Zapew­niam pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nie­upo­waż­nio­ne. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie na tery­to­rium Unii Europejskiej.

Powie­rzam prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­ją­cym podmiotom:

 1. – w celu prze­cho­wy­wa­nia danych na serwerze.
 2. Biu­ru rachun­ko­wo-księ­go­we­mu S.C. J. Jemie­li­ta, I. Asz­te­bor­ska – w celu korzy­sta­nia z usług zewnętrz­ne­go biu­ra rachunkowego.

New­slet­ter. Za pośred­nic­twem stro­ny możesz zapi­sać się do new­slet­te­ra zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach, pro­duk­tach i usłu­gach zwią­za­nych z moją aktyw­no­ścią w Inter­ne­cie. W celu prze­sy­ła­nia new­slet­te­ra, prze­twa­rza­ne są Two­je dane oso­bo­we w zakre­sie imie­nia i adre­su e‑mail.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych w przy­pad­ku new­slet­te­ra jest Two­ja zgo­da wyra­żo­na poprzez zazna­cze­nie sto­sow­nej tre­ści check­bo­xa przy zapi­sy­wa­niu się do new­slet­te­ra. Taką zgo­dę możesz w każ­dej chwi­li wyco­fać, rezy­gnu­jąc z otrzy­my­wa­nia newslettera.

Dane prze­twa­rza­ne są przez czas funk­cjo­no­wa­nia new­slet­te­ra, chy­ba, że zre­zy­gnu­jesz z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, co spo­wo­du­je usu­nię­cie danych z bazy.

Zamó­wie­nia. Skła­da­jąc zamó­wie­nie, musisz podać swo­je dane oso­bo­we nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wie­nia, tj. imię i nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu i adres do dosta­wy zamó­wie­nia. Możesz rów­nież podać dodat­ko­we dane, takie jak infor­ma­cje o pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Jeże­li poda­łeś wcze­śniej takie dane w swo­im kon­cie użyt­kow­ni­ka, to dane te zosta­ną auto­ma­tycz­nie pod­sta­wio­ne do for­mu­la­rza zamó­wie­nia, przy czym zawsze masz moż­li­wość ich modyfikacji.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych zawar­tych w zamó­wie­niu jest wyko­na­nie umowy.

Dane poda­ne w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia zosta­ną zapi­sa­ne w bazie i będą w niej prze­cho­wy­wa­ne do cza­su przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Każ­de zamó­wie­nie odno­to­wy­wa­ne jest jako odręb­na pozy­cja w bazie. Oprócz danych oso­bo­wych odno­to­wy­wa­ne są rów­nież szcze­gó­ły zamó­wie­nia takie jak data zło­że­nia zamó­wie­nia, przed­miot i war­tość zamó­wie­nia, wybra­ny spo­sób dosta­wy i płatności.

Fak­tu­ry. Jeże­li wysta­wiam Ci fak­tu­rę, to w tym celu prze­twa­rzam Two­je dane oso­bo­we w zakre­sie nie­zbęd­nym do wysta­wie­nia fak­tu­ry. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych w tym przy­pad­ku jest wypeł­nie­nie praw­ne­go obo­wiąz­ku wysta­wie­nia fak­tu­ry. Ponad­to, wszyst­kie wysta­wio­ne fak­tu­ry uwzględ­nia­ne są w doku­men­ta­cji księ­go­wej, w związ­ku z czym Two­je dane w spo­sób natu­ral­ny będą prze­twa­rza­ne w ramach tej doku­men­ta­cji przez okres cza­su wyma­ga­ny przez prze­pi­sy prawa.

Komen­ta­rze. Doda­jąc komen­tarz na blo­gu, prze­ka­zu­jesz mi swo­je dane w zakre­sie imie­nia i nazwi­ska, adre­su e‑mail, adre­su stro­ny inter­ne­to­wej oraz tre­ści komen­ta­rza. Ponad­to, w sys­te­mie odno­to­wy­wa­ny jest adres IP, z wyko­rzy­sta­niem któ­re­go doda­łeś komentarz.

Dane zosta­ją zapi­sa­ne w bazie danych na ser­we­rze Kei.pl. Dane z bazie moje­go sys­te­mu są w niej prze­cho­wy­wa­ne przez cały okres funk­cjo­no­wa­nia blo­ga. Dane zosta­ną usu­nię­te z bazy, gdy podej­mę decy­zję o zamknię­ciu bloga.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy wyni­ka­ją­cej z doda­nia komen­ta­rza. Dane prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu opu­bli­ko­wa­nia komen­ta­rza na blo­gu. Część danych (imię i nazwi­sko, zdję­cie pro­fi­lo­we) będą dostęp­ne publicz­nie na blo­gu przy Two­im komentarzu.

Kon­takt e‑mailowy. Kon­tak­tu­jąc się ze mną za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz mi swój adres e‑mail jako adres nadaw­cy wia­do­mo­ści. Ponad­to, w tre­ści wia­do­mo­ści możesz zawrzeć rów­nież inne dane osobowe.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w takim przy­pad­ku jest Two­ja zgo­da wyni­ka­ją­ca z zaini­cjo­wa­nia ze mną kontaktu.

Two­je dane oso­bo­we prze­ka­zy­wa­ne mi w ramach kon­tak­tu e‑mailowego prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu obsłu­gi Two­je­go zapy­ta­nia. Treść kore­spon­den­cji może pod­le­gać archiwizacji.

Pli­ki cookies i inne tech­no­lo­gie śledzące

Moja stro­na, podob­nie jak nie­mal wszyst­kie inne stro­ny inter­ne­to­we, wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies, by zapew­nić Ci naj­lep­sze doświad­cze­nia zwią­za­ne z korzy­sta­niem ze strony.

Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez mój sys­tem teleinformatyczny.

Cookies pozwa­la­ją mi:

 • zapew­nić pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie stro­ny jakie­go oczekujesz,
 • popra­wić szyb­kość i bez­pie­czeń­stwo korzy­sta­nia ze strony,
 • ulep­szać funk­cje dostęp­ne dla Cie­bie na stronie,
 • korzy­stać z narzę­dzi analitycznych,
 • korzy­stać z narzę­dzi marketingowych,
 • korzy­stać z sys­te­mu komentarzy,
 • wyświe­tlać na stro­nach fil­my z ser­wi­su YouTu­be oraz Vimeo,
 • zapew­niać funk­cje społecznościowe.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz poniżej.

Zgo­da na cookies. Pod­czas pierw­szej wizy­ty na stro­nie wyświe­tla­na jest Ci infor­ma­cja na temat sto­so­wa­nia pli­ków cookies. Zaak­cep­to­wa­nie i zamknię­cie tej infor­ma­cji ozna­cza, że wyra­żasz zgo­dę na wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków cookies zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści. Zgo­dę zawsze możesz wyco­fać, usu­wa­jąc pli­ki cookies oraz zmie­nia­jąc usta­wie­nia pli­ków cookies w Two­jej prze­glą­dar­ce. Pamię­taj jed­nak, że wyłą­cze­nie pli­ków cookies może powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu ze stro­ny, jak rów­nież z wie­lu innych stron inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją cookies.

Cookies wła­sne. Pli­ki cookies moż­na podzie­lić na wła­sne oraz pocho­dzą­ce od pod­mio­tów trze­cich. Jeże­li cho­dzi o cookies wła­sne, wyko­rzy­stu­ję je w celu pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia strony.

Cookies pod­mio­tów trze­cich. Moja stro­na, podob­nie jak więk­szość współ­cze­snych stron inter­ne­to­wych, wyko­rzy­stu­je funk­cje zapew­nia­ne przez pod­mio­ty trze­cie, co wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies pocho­dzą­cych od pod­mio­tów trze­cich. Wyko­rzy­sta­nie tego rodza­ju pli­ków cookies zosta­ło opi­sa­ne poniżej.

Ana­li­za i sta­ty­sty­ka. Wyko­rzy­stu­ję cookies do śle­dze­nia sta­ty­styk stro­ny, takich jak licz­ba osób odwie­dza­ją­cych, rodzaj sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go i prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej wyko­rzy­sty­wa­nej do prze­glą­da­nia stro­ny, czas spę­dzo­ny na stro­nie, odwie­dzo­ne pod­stro­ny etc. Korzy­stam w tym zakre­sie z narzę­dzia Google Ana­ly­tics. Zbie­ra­ne w tym zakre­sie infor­ma­cje są cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­we i nie pozwa­la­ją na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi Google Analytics.

Korzy­sta­nie z usług Google Ana­ly­tics wią­że się z zaim­ple­men­to­wa­niem w kodzie mojej stro­ny udo­stęp­nio­ne­go przez Google kodu śle­dzą­ce­go (tzw. trac­king code). Kod ten bazu­je na pli­kach cookies, ale może wyko­rzy­sty­wać rów­nież inne tech­no­lo­gie śledzące.

Mar­ke­ting. Korzy­stam z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych Face­bo­oka, by kie­ro­wać do Cie­bie rekla­my w tym ser­wi­sie. W tym celu zaim­ple­men­to­wa­łem w kodzie plat­for­my Pixel Face­bo­oka, któ­ry zapa­mię­tu­je Two­je odwie­dzi­ny. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Facebook.

Fil­my z ser­wi­su YouTu­be oraz Vimeo. Na stro­nie osa­dzam fil­my pocho­dzą­ce z ser­wi­su YouTu­be oraz Vimeo. Wyświe­tla­jąc taki film, godzisz się na wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków cookies fir­my Google LLC doty­czą­cych usłu­gi YouTu­be lub pli­ków cookies fir­my Vimeo.

Funk­cje spo­łecz­no­ścio­we. Zapew­niam moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Insta­gram, YouTube.

Logi ser­we­ra

Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach serwera.

Logi obej­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym z jakie­go korzy­stasz. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.

Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze ser­wi­su i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne prze­ze mnie w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.