Regulamin sprzedaży kursów on-line

Dzień dobry!
Nazy­wam się Maria Dąbrow­ska-Jędral i jestem twór­czy­nią kur­sów on-line, któ­re możesz kupić pod adre­sem https://mariajedral.pl
Gwo­li for­mal­no­ści, moje dane reje­stro­we: CENTRUM ROZWOJU RELACJI „DROGA” MARIA DĄBROWSKA-JĘDRAL, Bole­sła­wa Lima­now­skie­go 1179, 02 – 944 War­sza­wa, NIP 5211185275.
Poni­żej znaj­dziesz regu­la­min, w któ­rym zawar­te zosta­ły infor­ma­cje m.in. o spo­so­bie zło­że­nia zamó­wie­nia i zawar­cia umo­wy, dostęp­nych for­mach płat­no­ści, czy postę­po­wa­niu rekla­ma­cyj­nym.
W razie jakich­kol­wiek pytań, jestem do Two­jej dys­po­zy­cji pod adre­sem e‑mail info@mariajedral.pl
Pozdra­wiam i życzę uda­nych zakupów

§ 1 Definicje

Na potrze­by niniej­sze­go regu­la­mi­nu, przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć:
Kur­sy on-line, któ­re­go twór­cą jest Sprze­daw­ca,
Kupu­ją­cy – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub ułom­na oso­ba praw­na,
Kon­su­ment – oso­ba fizycz­na zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą umo­wę nie­zwią­za­ną z bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­do­wą,
Ope­ra­tor Płat­no­ści – TPay,
Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min, dostęp­ny pod adre­sem https://mariajedral.pl/regulamin-sprzedazy-kursow-on-line/,
Stro­na – stro­na inter­ne­to­wa dostęp­na pod adre­sem https://mariajedral.pl/,
Sprze­daw­ca – Maria Dąbrow­ska-Jędral, pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „Cen­trum Roz­wo­ju Rela­cji „Dro­ga” Maria Dąbrow­ska-Jędral”, ul. Bole­sła­wa Lima­now­skie­go 1179, 02 – 944 War­sza­wa, NIP 5211185275.

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośred­nic­twem Stro­ny, Sprze­daw­ca pro­wa­dzi sprze­daż Kur­su oraz świad­czy na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gę dro­gą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na umoż­li­wie­niu Kupu­ją­ce­mu zawar­cia ze Sprze­daw­cą umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych w posta­ci Kur­su. Jeże­li Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zapi­sać do new­slet­te­ra, Sprze­daw­ca świad­czy rów­nież na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gę dro­gą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na prze­sy­ła­niu Kupu­ją­ce­mu wia­do­mo­ści e‑mail zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach, pro­duk­tach lub usłu­gach Sprze­daw­cy. Zapis do new­slet­te­ra odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra lub poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia. Kupu­ją­cy może w każ­dej chwi­li zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w przy­cisk słu­żą­cy do rezy­gna­cji widocz­ny w każ­dej wia­do­mo­ści prze­sy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra lub prze­sy­ła­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Sprzedawcy.


Usłu­gi, o któ­rych mowa w ust. 1 powy­żej, świad­czo­ne są na rzecz Kupu­ją­ce­go nie­od­płat­nie. Odpłat­ne są nato­miast umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych zawie­ra­ne za pośred­nic­twem Strony.

Do doko­na­nia zaku­pu za pośred­nic­twem Stro­ny koniecz­ne jest speł­nie­nie nastę­pu­ją­cych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupu­ją­ce­go:
• dostęp do Inter­ne­tu,
• stan­dar­do­wy sys­tem ope­ra­cyj­ny,
• stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa,
• posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.

Do korzy­sta­nia z Kur­su koniecz­ne jest speł­nie­nie nastę­pu­ją­cych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupu­ją­ce­go:
• dostęp do Inter­ne­tu,
• stan­dar­do­wy sys­tem ope­ra­cyj­ny,
• stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa,
• stan­dar­do­wy pakiet biu­ro­wy (np. Micro­soft Offi­ce, Ope­nOf­fi­ce, Libre­Of­fi­ce),
• stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka pli­ków .pdf (np. Ado­be­Re­ader),
• stan­dar­do­wy odtwa­rzacz pli­ków wideo (np. Win­dow­sMe­dia­Play­er),
• posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.

W sytu­acji, w któ­rej, korzy­sta­nie z Kur­su wyma­ga­ło­by speł­nie­nia dodat­ko­wych warun­ków tech­nicz­nych, warun­ki te wska­za­ne są w opi­sie tre­ści cyfro­wej na Stronie.

Kupu­ją­cy nie może doko­nać zaku­pu ano­ni­mo­wo, ani pod pseudonimem.

Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Kupu­ją­ce­go tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, w szcze­gól­no­ści poprzez prze­sy­ła­nie takich tre­ści w ramach for­mu­la­rzy dostęp­nych na Stronie.

W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Kupu­ją­ce­mu i prze­ka­zu danych w związ­ku z korzy­sta­niem ze Stro­ny, Sprze­daw­ca podej­mu­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych usług, w szcze­gól­no­ści środ­ki słu­żą­ce zapo­bie­ga­niu pozy­ski­wa­nia i mody­fi­ka­cji danych oso­bo­wych przez oso­by nieuprawnione.

Sprze­daw­ca podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia w peł­ni popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Stro­ny. Kupu­ją­cy powi­nien poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach lub prze­rwach w funk­cjo­no­wa­niu Strony.

Wszel­kie rekla­ma­cje zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem Stro­ny, Kupu­ją­cy może zgła­szać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres e‑mail info@mariajedral.pl. W rekla­ma­cji Kupu­ją­cy powi­nien okre­ślić rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Stro­ny. Sprze­daw­ca będzie roz­pa­try­wać wszel­kie rekla­ma­cje w ter­mi­nie do 30 dni od otrzy­ma­nia rekla­ma­cji i poin­for­mu­je Klien­ta o jej roz­strzy­gnię­ciu na adres e‑mail skła­da­ją­ce­go reklamację.

Wszyst­kie ceny poda­ne na Stro­nie są cena­mi brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że tre­ści dostęp­ne na Stro­nie oraz tre­ści cyfro­we sprze­da­wa­ne za pośred­nic­twem Stro­ny mogą sta­no­wić utwo­ry w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, do któ­rych pra­wa autor­skie przy­słu­gu­ją Sprze­daw­cy.
Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że dal­sze roz­po­wszech­nia­nie tre­ści obję­tych pra­wa­mi autor­ski­mi przez Kupu­ją­ce­go bez zgo­dy Sprze­daw­cy, za wyjąt­kiem korzy­sta­nia z tre­ści w ramach dozwo­lo­ne­go użyt­ku oso­bi­ste­go, sta­no­wi naru­sze­nie praw autor­skich przy­słu­gu­ją­cych Sprze­daw­cy i może skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­ną lub karną.

§ 4 Zakup Kursu

W celu zaku­pu Kur­su, Kupu­ją­cy musi pod­jąć nastę­pu­ją­ce kroki:


1. wybrać wariant Kur­su spo­śród dostęp­nych na Stro­nie,
2. klik­nąć w przy­cisk „Kup teraz”,
3. wypeł­nić for­mu­larz zamó­wie­nia, poda­jąc dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wie­nia i wybie­ra­jąc spo­sób płat­no­ści – wybór spo­so­bu płat­no­ści ogra­ni­cza się do wybo­ru Ope­ra­to­ra Płat­no­ści, ponie­waż jedy­ną for­mą płat­no­ści za Kurs jest płat­ność elek­tro­nicz­na za pośred­nic­twem wybra­ne­go Ope­ra­to­ra Płat­no­ści,
zaak­cep­to­wać Regu­la­min – akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu jest dobro­wol­na, ale nie­zbęd­na do doko­na­nia zaku­pu,
4. klik­nąć w przy­cisk „Kupu­ję i płacę”.


Po klik­nię­ciu w przy­cisk „Kupu­ję i pła­cę”, Kupu­ją­cy zosta­nie prze­nie­sio­ny na stro­nę Ope­ra­to­ra Płat­no­ści celem doko­na­nia zapła­ty ceny za Kurs.


Po sku­tecz­nym doko­na­niu płat­no­ści, Kupu­ją­cy zosta­nie prze­nie­sio­ny na Stro­nę z potwier­dze­niem zaku­pu. Z tą chwi­lą umo­wę o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych w posta­ci Kur­su uwa­ża się za zawar­tą mię­dzy Kupu­ją­cym a Sprze­daw­cą. Potwier­dze­nie zaku­pu Kupu­ją­cy otrzy­ma rów­nież na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia.


Jeże­li Kupu­ją­cy popro­sił o wysta­wie­nie fak­tu­ry, zosta­nie ona dorę­czo­na Kupu­ją­ce­mu dro­gą elek­tro­nicz­ną, na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia.

§ 5 Udostępnienie Kursu

Reali­za­cja zamó­wie­nia obej­mu­ją­ce­go tre­ści cyfro­we nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie na adres e‑mail poda­ny przez Kupu­ją­ce­go w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia wia­do­mo­ści zawie­ra­ją­cej instruk­cję pobra­nia lub uzy­ska­nia dostę­pu do zaku­pio­nych tre­ści cyfrowych.


W przy­pad­ku kur­sów on-line, dla Kupu­ją­ce­go może zostać utwo­rzo­ne kon­to w ramach plat­for­my kur­so­wej, a dane dostę­po­we zosta­ną prze­sła­ne w ramach wia­do­mo­ści e‑mail, o któ­rej mowa w ust. 1 powyżej.


W przy­pad­ku kur­sów on-line, dostęp do tre­ści wcho­dzą­cych w skład kur­su może być ogra­ni­czo­ny cza­so­wo, zgod­nie z infor­ma­cja­mi zawar­ty­mi w opi­sie kur­su na stro­nie Skle­pu. W takiej sytu­acji, po upły­wie wska­za­ne­go okre­su cza­su, Kupu­ją­cy utra­ci dostęp do kursu.


W przy­pad­ku kur­sów on-line, Kupu­ją­cy zobo­wią­za­ny jest korzy­stać z plat­for­my kur­so­wej w spo­sób zgod­ny z pra­wem, Regu­la­mi­nem i dobry­mi oby­cza­ja­mi, a w szczególności:


• korzy­stać z plat­for­my w spo­sób nie­za­kłó­ca­ją­cy korzy­sta­nie z plat­for­my przez pozo­sta­łych jej użyt­kow­ni­ków, nie­na­ru­sza­ją­cy jakich­kol­wiek praw, dóbr lub inte­re­sów osób trze­cich, nie­wpły­wa­ją­cy nega­tyw­nie na funk­cjo­no­wa­nie plat­for­my, szcze­gól­nie poprzez wyko­rzy­sta­nie zło­śli­we­go opro­gra­mo­wa­nia,
• nie udo­stęp­niać danych dostę­po­wych do swo­je­go kon­ta w plat­for­mie jakim­kol­wiek oso­bom trze­cim,
• nie roz­po­wszech­niać kur­su ani jego poszcze­gól­nych frag­men­tów bez uprzed­niej zgo­dy Sprzedawcy.

W razie korzy­sta­nia z plat­for­my kur­so­wej w spo­sób sprzecz­ny z ust. 4 powy­żej, Sprze­daw­ca zacho­wu­je pra­wo do zablo­ko­wa­nia Kupu­ją­ce­mu dostę­pu do kursu.

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

Kon­su­ment, któ­ry zawarł ze Sprze­daw­cą umo­wę na odle­głość, ma pra­wo odstą­pić od umo­wy bez poda­wa­nia przy­czy­ny w ter­mi­nie 14 dni od dnia zawar­cia umo­wy.
Począw­szy od 01.06.2020 r., pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy na zasa­dach opi­sa­nych w niniej­szym para­gra­fie oraz wyni­ka­ją­cych z usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta przy­słu­gu­je rów­nież oso­bie fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej. W związ­ku z tym, gdy w ramach niniej­sze­go para­gra­fu mowa jest o upraw­nie­niach Kon­su­men­ta, począw­szy od 01.06.2020 r. upraw­nie­nia te doty­czą rów­nież oso­by speł­nia­ją­cej powyż­sze kry­te­ria.
Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do umów o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez przed­się­bior­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy.
Aby odstą­pić od umo­wy, Kon­su­ment musi poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia – na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą, fak­sem lub pocz­tą elek­tro­nicz­ną.
Kon­su­ment może sko­rzy­stać z wzo­ru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy, dostęp­ne­go pod adre­sem https://mariajedral.pl/wp-content/uploads/2020/12/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jed­nak nie jest to obo­wiąz­ko­we.
Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy, wystar­czy, aby Kon­su­ment wysłał infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Kon­su­men­to­wi pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy.
W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy, Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi wszyst­kie otrzy­ma­ne od Kon­su­men­ta płat­no­ści nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od umowy.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

Sprze­daw­ca ma obo­wią­zek dostar­czyć Kupu­ją­ce­mu Kurs wol­ny od wad.
Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny wzglę­dem Kupu­ją­ce­go, jeże­li Kurs ma wadę fizycz­ną lub praw­ną (rękoj­mia za wady).
Jeże­li Kupu­ją­cy stwier­dzi wadę Kur­su, powi­nien poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­cę, okre­śla­jąc jed­no­cze­śnie swo­je rosz­cze­nie zwią­za­ne ze stwier­dzo­ną wadą lub skła­da­jąc oświad­cze­nie sto­sow­nej tre­ści.
Kupu­ją­cy może sko­rzy­stać z for­mu­la­rza rekla­ma­cyj­ne­go, dostęp­ne­go pod adre­sem https://mariajedral.pl/wp-content/uploads/2020/12/formularz-reklamacyjny.pdf, jed­nak nie jest to obo­wiąz­ko­we.
Kupu­ją­cy może kon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.
Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do skła­da­nej przez Kupu­ją­ce­go rekla­ma­cji w cią­gu 14 dni od dnia dorę­cze­nia mu rekla­ma­cji za pomo­cą takie­go środ­ka komu­ni­ka­cji, przy wyko­rzy­sta­niu któ­re­go rekla­ma­cja zosta­ła zło­żo­na.
Począw­szy od 01.06.2020 r., prze­pi­sy w zakre­sie rękoj­mi Sprze­daw­cy za wady rze­czy sprze­da­nej doty­czą­ce Kon­su­men­tów, znaj­du­ją zasto­so­wa­nie rów­nież do oso­by fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospodarczej.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Kupu­ją­ce­go jest Sprze­daw­ca.
Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go prze­twa­rza­ne są w nastę­pu­ją­cych celach i w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce pod­sta­wy praw­ne:
zawar­cie i wyko­na­nie umo­wy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
reali­za­cja obo­wiąz­ków podat­ko­wo-księ­go­wych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
obro­na, docho­dze­nia lub usta­le­nie rosz­czeń zwią­za­nych z umo­wą, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
iden­ty­fi­ka­cja klien­ta powra­ca­ją­ce­go, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
obsłu­ga zapy­tań kie­ro­wa­nych przez Kupu­ją­cych nie­pro­wa­dzą­cych jesz­cze do zawar­cia umo­wy, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
wysył­ka new­slet­te­ra, po uprzed­nio wyra­żo­nej zgo­dzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych Kupu­ją­ce­go są: urzę­dy skar­bo­we, biu­ro rachun­ko­we, kan­ce­la­ria praw­na, hostin­go­daw­ca, dostaw­ca sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia, dostaw­ca sys­te­mu CRM, dostaw­ca sys­te­mu mailin­go­we­go.
Z uwa­gi na korzy­sta­nie z sys­te­mu mailin­go­we­go Mail­Chimp, dane oso­bo­we Kupu­ją­cych, któ­rzy zapi­sa­li się do new­slet­te­ra, prze­ka­zy­wa­ne są do Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA) w związ­ku z ich prze­cho­wy­wa­niem na ser­we­rach zlo­ka­li­zo­wa­nych w USA. Dostaw­ca sys­te­mu Mail­Chimp gwa­ran­tu­je odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez odpo­wied­nie mecha­ni­zmy zgod­no­ści (Tar­cza Pry­wat­no­ści).
Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go są prze­cho­wy­wa­ne w bazie Sprze­daw­cy przez cały czas pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w celu zapew­nie­nia sobie moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go, cze­mu jed­nak Kupu­ją­cy może się sprze­ci­wić, doma­ga­jąc się usu­nię­cia swo­ich danych z bazy Sprze­daw­cy. Jeże­li sprze­ciw taki zosta­nie zło­żo­ny przed upły­wem ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z zawar­tej umo­wy, Sprze­daw­ca będzie miał nad­rzęd­ny inte­res w prze­cho­wy­wa­niu danych Kupu­ją­ce­go do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń. Doku­men­ta­cja księ­go­wa zawie­ra­ją­ce dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go jest prze­cho­wy­wa­na przez okres wyma­ga­ny przez prze­pi­sy pra­wa. Dane
Upraw­nie­nia Kupu­ją­ce­go zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych: pra­wo do żąda­nia od Sprze­daw­cy dostę­pu do danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.
Poda­nie danych oso­bo­wych przez Kupu­ją­ce­go jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne by skon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą, zało­żyć kon­to użyt­kow­ni­ka, zawrzeć umo­wę lub zapi­sać się do new­slet­te­ra.
Stro­na wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię pli­ków cookies.
Szcze­gó­ły zwią­za­ne z dany­mi oso­bo­wy­mi oraz pli­ka­mi cookies opi­sa­ne zosta­ły w poli­ty­ce pry­wat­no­ści dostęp­nej pod adresem ………..

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprze­daw­ca wyra­ża zgo­dę na pod­da­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wyni­kłych w związ­ku z zawar­ty­mi umo­wa­mi o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych na dro­dze postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go. Szcze­gó­ły zosta­ną okre­ślo­ne przez stro­ny kon­flik­tu.
Kon­su­ment ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Mię­dzy inny­mi, Kon­su­ment ma moż­li­wość:
zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej umo­wy,
zwró­ce­nia się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Kon­su­men­tem a Sprze­daw­cą,
sko­rzy­sta­nia z pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych zadań nale­ży ochro­na kon­su­men­tów.
Bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, Kon­su­ment może szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.
Kon­su­ment może rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra dostęp­na jest pod adre­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Plat­for­ma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.

§ 10 Pozostałe postanowienia

Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia oraz odwo­ły­wa­nia ofert, pro­mo­cji oraz do zmia­ny cen na Stro­nie bez uszczerb­ku dla praw naby­tych przez Kupu­ją­ce­go, w tym w szcze­gól­no­ści warun­ków umów zawar­tych przed doko­na­niem zmia­ny.
Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w Regu­la­mi­nie. Do umów zawar­tych przed zmia­ną Regu­la­mi­nu sto­su­je się Regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy w dacie zawar­cia umowy.


Wszel­kie spo­ry zwią­za­ne z umo­wa­mi zawie­ra­ny­mi za pośred­nic­twem Stro­ny będą roz­pa­try­wa­ne przez pol­ski sąd powszech­ny wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Sprze­daw­cę. Posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je zasto­so­wa­nia do Kon­su­men­tów, w przy­pad­ku któ­rych wła­ści­wość sądu roz­pa­try­wa­na jest na zasa­dach ogól­nych. Począw­szy od 01.06.2020 r. posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je rów­nież zasto­so­wa­nia do oso­by fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej – w przy­pad­ku takiej oso­by wła­ści­wość sądu roz­pa­try­wa­na jest na zasa­dach ogólnych.


Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 01.12.2020 roku.
Wszyst­kie archi­wal­ne wer­sje Regu­la­mi­nu dostęp­ne są do ścią­gnię­cia w for­ma­cie .pdf – lin­ki znaj­du­ją się poni­żej Regulaminu.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.