Szkolenia

Jesteś nowi­cju­szem na ścież­ce auty­zmu a może wręcz prze­ciw­nie, bar­dzo doświad­czo­nym spe­cja­li­stą?
Szu­kasz rze­tel­nej wie­dzy oraz głę­bo­kie­go spoj­rze­nia na zagad­nie­nie?
Potrze­bu­jesz narzę­dzi do zasto­so­wa­nia od zaraz?
A może trze­ba Ci inspi­ra­cji albo nowej moty­wa­cji do dzia­ła­nia?

Od zawsze uwa­żam, że dzie­le­nie się wie­dzą, wymia­na doświad­czeń wza­jem­nie inspi­ro­wa­nie się jest klu­czem do naszej sku­tecz­no­ści w pra­cy. Sama sta­le się uczę, doszka­lam, chęt­nie pozna­ję roz­ma­ite nur­ty tera­pii, wycho­dząc z zało­że­nia, że zawsze popa­trze­nie z innej per­spek­ty­wy, słu­cha­nie i pod­glą­da­nie w pra­cy kogoś inne­go jest wno­szą­ce i inspirujące.

Uwiel­biam się uczyć i uwiel­biam uczyć innych!
Od wie­lu lat pro­wa­dzę szko­le­nia dla rodzi­ców osób ze spek­trum auty­zmu oraz dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Nie­za­leż­nie od tema­ty­ki szko­le­nia, w każ­dym kła­dę ogrom­ny nacisk na to, co naj­waż­niej­sze, czy­li na budo­wa­nie w sobie odpo­wied­niej posta­wę do pra­cy czy to z wła­snym dziec­kiem, czy też z podopiecznym.

To, jak myślisz, deter­mi­nu­je to, jak dzia­łasz. Nie­za­leż­nie od tego, jaki nurt tera­peu­tycz­ny jest Ci bar­dziej bli­ski, chcąc być sku­tecz­nym potrze­bu­jesz sta­le w sobie roz­wi­jać posta­wę peł­ną akcep­ta­cji, sza­cun­ku i uzna­nia dla uni­kal­no­ści danej oso­by a zatem i jej trud­no­ści, i jej moc­nych stron. Posta­wę peł­ną cie­ka­wo­ści tego, co kry­je w sobie czło­wiek, któ­re­go masz przed sobą. Posta­wę peł­ną cier­pli­wo­ści i goto­wo­ści, by dać mu czas, któ­re­go potrze­bu­je. Posta­wę peł­ną mocy i sku­pie­nia na jego zaso­bach i moż­li­wo­ściach. Posta­wę peł­ną kla­row­no­ści odno­śnie zasad i tego, cze­go ocze­ku­jesz. Być może powiesz: „prze­cież to oczy­wi­ste”, prak­ty­ka poka­zu­je jed­nak, że mimo że oczy­wi­ste, mało kto w pra­cy taką posta­wę ma. Nadal jest to zde­cy­do­wa­na mniej­szość, a prze­cież sko­ro ktoś inny może, to zna­czy, że Ty też możesz. Możesz się tego nauczyć.

Dopie­ro za odpo­wied­nią posta­wą do pra­cy z oso­ba­mi z auty­zmem idą tech­ni­ki pra­cy, narzę­dzia, metody.

Jakie szkolenia prowadzę i organizuję?

Warsztat RDI® Od frustracji do relacji… czyli jak wieść zwyczajne życie z autyzmem w tle
Szkolenie HANDLE® I stopnia 
Tzw. „trudne zachowania” czyli CO? — pozytywne podejście w oparciu o szacunek i empatię 
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.