Szkolenie HANDLE® I stopnia

To jedy­ne w swo­im rodza­ju doświad­cze­nie dla Cie­bie, jeśli: 

Szko­le­nie trwa trzy spo­tka­nia  w try­bie onli­ne w godz. 19.30−21.30

Najbliższe szkolenia online

Poczu­łam się tro­chę „w skó­rze” ludzi z pro­ble­ma­mi. Szko­le­nie zwró­ci­ło uwa­gę na szcze­gó­ły, któ®e cza­sa­mi umy­ka­ją przy szyb­kim dąże­niu do efektów 

Cało­ścio­we podej­ście do tema­tu cało­ścio­wych zabu­rzeń przez pry­zmat rze­tel­nej wie­dzy połą­czo­nej z ogrom­ną praktyką 

HANDLE to akro­nim w języ­ku angiel­skim, któ­ry ozna­cza Holi­stycz­ne Podej­ście do Neu­ro­Ro­zwo­ju i Efek­tyw­ne­go Ucze­nia się. To sku­tecz­ny pro­gram stwo­rzo­ny przez Judith Blu­esto­ne, któ­ry daje rodzi­com i opie­ku­nom osób z trud­no­ścia­mi łagod­ne narzę­dzia do pra­cy w warun­kach domo­wych. HANDLE wyko­rzy­stu­je zasa­dę tzw. Łagod­ne­go Wzmoc­nie­nia® i jego celem jest uwol­nie­nie poten­cja­łu oso­by, by mogła poko­nać swo­je trud­no­ści i osią­gnąć lep­szą jakość życia. HANDLE każ­de­go dnia wspie­ra roz­wój każ­de­go czło­wie­ka w nace­cho­wa­ny sza­cun­kiem i akcep­ta­cją spo­sób poprzez pro­ste, łagod­ne, opar­te na ruchu ćwi­cze­nia, by mógł on nie­ustan­nie pod­no­sić jakość swo­je­go funk­cjo­no­wa­nia w świecie. 

War­to! 🙂 Jeśli ktoś chce skon­fron­to­wać swo­je umie­jęt­no­ści, podej­ście lub nauczyć się, to jest to odpo­wied­nia meto­da. Myślę, że war­to zapo­znać się z nią nie tyl­ko w celach zawo­do­wych, ale i do wyko­rzy­sta­nia w rela­cjach oso­bi­stych, rodzinnych. 

Cie­ka­we, holi­stycz­ne, inter­dy­scy­pli­nar­ne podej­ście oraz spoj­rze­nie na czło­wie­ka z trud­no­ścia­mi. Pomoc­ne zarów­no w pra­cy tera­peu­tycz­nej, jak rów­nież w życiu codzien­nym. Pro­wa­dzą­ca z dobrą ener­gią, przy­go­to­wa­na mery­to­rycz­nie, z doświadczeniem! 🙂 

Instruk­tor: Maria Dąbrow­ska-Jędral, Cer­ty­fi­ko­wa­ny Instruk­tor HANDLE II stop­nia, Cer­ty­fi­ko­wa­ny Skri­ner HANDLE.

Każ­dy uczest­nik otrzy­ma cer­ty­fi­kat poświad­cza­ją­cy uczest­nic­two w szko­le­niu. Warun­kiem jego otrzy­ma­nia jest uczest­nic­two w CAŁYM szkoleniu.

Najbliższe szkolenia online

To jedy­ne w swo­im rodza­ju doświad­cze­nie dla Cie­bie, jeśli: 

A to wszyst­ko we wspa­nia­łej atmos­fe­rze akcep­ta­cji, otwar­to­ści i odkry­wa­nia. To jedy­ne szko­le­nie w swo­im rodza­ju. Jest wpro­wa­dze­niem do pra­cy według HANDLE i zara­zem warun­kiem odby­wa­nia kolej­nych szko­leń HANDLE.

Ser­decz­nie zapraszam!

Najbliższe szkolenia online

Meto­da jest inspi­ru­ją­ca i daje oprócz całej filo­zo­fii podej­ścia do dru­gie­go czło­wie­ka goto­we mate­ria­ły w posta­ci ćwi­czeń, któ­re może­my wyko­rzy­stać w pra­cy z dzieckiem 

Ogrom­na wie­dza instruk­to­ra. Przy­bli­że­nie meto­dy HANDLE w jasny, przej­rzy­sty sposób 

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.