Szkolenie HANDLE® II stopnia

Kurs HANDLE II stop­nia, tzw. kurs pod­sta­wo­wy jest prze­zna­czo­ny dla osób, któ­re ukoń­czy­ły kurs I stop­nia, tzw. wpro­wa­dza­ja­cy. Skoń­cze­nie kur­su HANDLE II stop­nia umoż­li­wia jego uczestnikom: 

Szko­le­nie trwa sześć spo­tkań w try­bie onli­ne w godz. 19.30−21.30

Instruk­tor: Maria Dąbrow­ska-Jędral, Cer­ty­fi­ko­wa­ny Instruk­tor HANDLE II stop­nia, Cer­ty­fi­ko­wa­ny Skri­ner HANDLE.

Najbliższe szkolenia online

6 spo­tkań onli­ne: 19 i 26 lip­ca oraz 2,16,23,30 sierp­nia 2023 r. w godz.19.30 – 21.30 na plat­for­mie Zoom

Plan kursu

Omówienie budowy i funkcji układu nerwowego
Procesy energetyczne
Mechanizm bodziec-reakcja
Układy w neurorozwoju i ich związek z ASD
Oznaki stresu w obrębie układu nerwowego 
Neurologia
Gotowość
Aktyw­no­ści HANDLE – moż­li­we mody­fi­ka­cje i poszu­ki­wa­nia odpo­wied­nich form odpo­wied­nio do indy­wi­du­al­nych potrzeb Powtó­rze­nie aktyw­no­ści z kur­su wprowadzającego 
Nowe aktywności

Najbliższe szkolenia online

6 spo­tkań onli­ne: 19 i 26 lip­ca oraz 2,16,23,30 sierp­nia 2023 r. w godz.19.30 – 21.30 na plat­for­mie Zoom

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.