Określ cele na Nowy Rok

Kie­dy jeden rok się koń­czy a dru­gi nad­cho­dzi, zwy­kli­śmy czy­nić pod­su­mo­wa­nia, mieć reflek­sje, snuć pla­ny. Nie­któ­rzy z nas robią nowo­rocz­ne posta­no­wie­nia. Ja nowo­rocz­nych posta­no­wień nie lubię i już od dobrych kil­ku lat ich nie robię, bo nigdy nie uda­wa­ło mi się ich dotrzy­my­wać a to powo­do­wa­ło fru­stra­cję i poczu­cie poraż­ki. Za to z ocho­tą sta­wiam przed

Czytaj dalej

Skup się na sobie, by osiągnąć sukces z dzieckiem

Ostat­nio wspo­mi­na­łam nie­co o ety­kiet­kach, któ­re nada­wa­ne są naszym dzie­ciom i któ­rym pozwa­la­my czę­sto wpły­wać na spo­sób, w jaki na nie patrzy­my. Autyzm, zabu­rze­nia uwa­gi, nad­po­bu­dli­wość, trud­no­ści w ucze­niu się, itd. itd.Całe mnó­stwo! Jed­nak jest masa innych ety­kie­tek, któ­re na pierw­szy rzut oka zda­ją się bar­dzo nie­win­ne. Leni­wy… nie chce mu się… zło­śli­wy… potra­fi a nie

Czytaj dalej

Czy można być w pełni szczęśliwym, mając dziecko z autyzmem…?

Takie pyta­nie czę­sto zada­ją rodzi­ce, wbrew pozo­rom wca­le nie tyl­ko ci, któ­rzy dopie­ro co otrzy­ma­li dia­gno­zę? Jak mogę się cie­szyć, kie­dy moje dziec­ko ma autyzm? Jak mogę być zado­wo­lo­na, kie­dy moje dziec­ko cią­gle się kiwa lub gada do sie­bie? Jak mogę zacho­wać spo­kój, gdy moje dziec­ko wali gło­wą w pod­ło­gę, specjalnie

Czytaj dalej

Autyzm odkodowany! „Materia Autyzmu”

Pole­cam…„Mate­rię Auty­zmu” autor­stwa Judith Blu­esto­ne To coś wię­cej niż książ­ka. To podróż do świa­ta osob z auty­zmem. Świa­ta nie­zwy­kle fascy­nu­ją­ce­go, nam tak zwa­nym neu­ro­ty­po­wym, nie­zna­ne­go. Świa­ta momen­ta­mi prze­ra­ża­ją­ce­go, gdy uświa­da­mia­my sobie, z czym bory­ka­ją sie auty­ści…Pod­czas lek­tu­ry książ­ki dziw­ne oso­by z auty­zmem zaczy­na­ją się jawic jako zwy­czaj­nie ludz­kie, bliż­sze nam i bar­dziej nam podobne.

Czytaj dalej

Myślenie a posłuszeństwo

Chce­my, by oso­by z auty­zmem sie pod­po­rząd­ko­wa­ły, wyko­ny­wa­ły pole­ce­nia, wpi­sy­wa­ły sie w ogól­nie przy­ję­te ramy. Nikt nie ma co do tego wąt­pli­wo­ści, ze jest to waż­ne, nawet bar­dzo waż­ne. Jed­no­cze­śnie w tej chę­ci uzy­ska­nia współ­pra­cy gubi sie nie­co idea, czym współ­pra­ca fak­tycz­nie jest. W auty­zmie czę­sto spro­wa­dzo­na jest do nicze­go inne­go jak posłu­szeń­stwa. Jak

Czytaj dalej
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.