Autyzm odkodowany! „Materia Autyzmu”

Pole­cam…„Mate­rię Auty­zmu” autor­stwa Judith Blu­esto­ne To coś wię­cej niż książ­ka. To podróż do świa­ta osob z auty­zmem. Świa­ta nie­zwy­kle fascy­nu­ją­ce­go, nam tak zwa­nym neu­ro­ty­po­wym, nie­zna­ne­go. Świa­ta momen­ta­mi prze­ra­ża­ją­ce­go, gdy uświa­da­mia­my sobie, z czym bory­ka­ją sie auty­ści…Pod­czas lek­tu­ry książ­ki dziw­ne oso­by z auty­zmem zaczy­na­ją się jawic jako zwy­czaj­nie ludz­kie, bliż­sze nam i bar­dziej nam podobne.

Czytaj dalej

Myślenie a posłuszeństwo

Chce­my, by oso­by z auty­zmem sie pod­po­rząd­ko­wa­ły, wyko­ny­wa­ły pole­ce­nia, wpi­sy­wa­ły sie w ogól­nie przy­ję­te ramy. Nikt nie ma co do tego wąt­pli­wo­ści, ze jest to waż­ne, nawet bar­dzo waż­ne. Jed­no­cze­śnie w tej chę­ci uzy­ska­nia współ­pra­cy gubi sie nie­co idea, czym współ­pra­ca fak­tycz­nie jest. W auty­zmie czę­sto spro­wa­dzo­na jest do nicze­go inne­go jak posłu­szeń­stwa. Jak

Czytaj dalej
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.