Rodzice dziecka z autyzmem, które posiada rodzeństwo to akrobaci najwyższej klasy

Rodzi­ce dziec­ka z auty­zmem, któ­re posia­da rodzeń­stwo to akro­ba­ci naj­wyż­szej kla­sy. Nie­ustan­ne żon­glo­wa­nie uwa­gą, siła­mi i wszel­ki­mi zaso­ba­mi, by zaspo­ko­ić potrze­by wszyst­kich dzie­ci, nie zapo­mi­na­jąc w tym wszyst­kim o sobie, o part­ne­rze nawet nie wspo­mi­na­jąc, to nie lada sztu­ka. To od kom­pe­ten­cji rodzi­ców zale­ży, na ile wszyst­kie dzie­ci zosta­ną usły­sza­ne i zaopie­ko­wa­ne. Dużo zale­ży od tego,

Czytaj dalej

Rodzeństwo w rodzinie z autyzmem

Zasta­na­wia­łaś się, kto naj­bar­dziej dosta­je po ple­cach w rodzi­nie, w któ­rej jed­no z dzie­ci ma autyzm? Nie jest to ani czło­wiek z auty­zmem, choć jego życie z cała pew­no­ścią obfi­tu­je w wyzwa­nia. Nie są to rodzi­ce, choć doświad­cza­ją skraj­ne­go zmę­cze­nia. Naj­trud­niej mają cisi boha­te­ro­wie dru­gie­go pla­nu – brat, sio­stra oso­by z auty­zmem. To oni zbie­ra­ją naj­więk­sze bęcki.

Czytaj dalej

O człowieku do człowieka

Basia dzi­siaj nie zja­dła obia­du. Bar­tek pobił Mate­usza. Karo­li­na pod­la­ła kwiat­ki w naszej sali. Fra­nek poskrę­cał wszyst­kie krze­sła. Zosia całą noc nie spa­ła. Ignaś zasy­piał pod­czas lek­cji. Tak mówisz Ty – mat­ka, nauczy­ciel­ka, tera­peut­ka – a oso­ba, o któ­rej mówisz, stoi obok i tego słu­cha. Nie­jed­no­krot­nie, żeby nie powie­dzieć naj­czę­ściej, słu­cha o sobie cze­goś, do

Czytaj dalej

Kiedy znów wyjdziesz do ludzi?

Prze­sta­łaś się spo­ty­kać z ludź­mi?Daw­ne zna­jo­mo­ści się wykru­szy­ły a nowych spe­cjal­nie nie ma?Chcia­ła­byś do kogoś zadzwo­nić i się wyga­dać a nie masz do kogo? Jak­że czę­sto takie myśli koła­czą Ci się w gło­wie!Nie jesteś sama. Powyż­sza sytu­acja jest bli­ska wie­lu rodzi­com osób z auty­zmem. Dosko­na­le też sama pamię­tam, gdy byłam w tym miej­scu. Bra­łam tele­fon do ręki, przeglądałam

Czytaj dalej

Czy człowiek może powiedzieć NIE?

Czy wiesz, że umie­jęt­ność odmo­wy zali­cza­na jest do klu­czo­wych kom­pe­ten­cji komu­ni­ka­cyj­nych? Trzy lite­ry, jed­no małe sło­wo, takie niby nic a klu­czo­wa umie­jęt­ność. Co je czy­ni takim wyjąt­ko­wym?To, jaką ma funk­cję, co dzię­ki nie­mu moż­na zako­mu­ni­ko­wać, co moż­na zała­twić, mówiąc NIE. Kie­dy mówisz NIE, możesz w zro­zu­mia­ły dla innych spo­sób poin­for­mo­wać, że Two­je gra­ni­ce zosta­ły naruszone,

Czytaj dalej

A skąd wiesz, że nie chce???

On nie chce zro­bić tego, o co pro­szę, choć wie, jakie to waż­ne.Prze­cież wie, co ma zro­bić, a mimo to nie robi.Ona nie wpół­pra­cu­je.Dla­cze­go on zawsze musi się opie­rać? Opór, opór, opór.Coś, na co wciąż skar­żą się rodzi­ce, nauczy­cie­le, tera­peu­ci pra­cu­ją­cy z oso­ba­mi z auty­zmem. Cza­sem komu­ni­ko­wa­ny wprost wer­bal­nie, cza­sem mani­fe­sto­wa­ny poprzez zacho­wa­nie. To,

Czytaj dalej

To nie tak powinno wyglądać!

To nie tak powin­no wyglą­dać.To nie tak powin­no być.Powin­no być ina­czej.Moje dziec­ko powin­no zacho­wy­wać się „stan­dar­do­wo”.Mój chłop powi­nien z dziec­kiem wię­cej pra­co­wać.Rodzi­na powin­na bar­dziej poma­gać.Powin­nam teraz sie­dzieć na kana­pie i oglą­dać serial a nie prze­cze­sy­wać inter­net w poszu­ki­wa­niu cze­goś, co pomo­że mi zro­zu­mieć moje dziec­ko.To nie powin­no tak wyglą­dać, że po spo­tka­niu muszę gnać

Czytaj dalej

Czy pozwalasz decydować człowiekowi w jego sprawach?

Poczu­cie spraw­stwa, świa­do­mość wpły­wu, jakie mamy na wła­sne życie jest klu­czo­wa dla pozio­mu nasze­go szczę­ścia. O wol­no­ści czło­wie­ka decy­du­je moż­li­wość wybo­ru. Im wię­cej opcji, tym więk­sza wol­ność. Oczy­wi­ście, cza­sem mno­gość opcji przy­tła­cza i łatwiej pod­jąć decy­zję, gdy zosta­ną one nie­co zawę­żo­ne, nie­mniej waż­ne, by były. Bar­dzo czę­sto wśród osób z auty­zmem może­my zaob­ser­wo­wać następujące

Czytaj dalej

Sytuacje trudne dla wszystkich

Popy­cha­nie, ucie­ka­nie, rzu­ca­nie przed­mio­ta­mi, krzy­ki, ude­rza­nie sie­bie, kiwa­nie się, gło­śne mru­cze­nie to tyl­ko nie­któ­re z tzw. zacho­wań trud­nych. Wymie­nio­ne sytu­acje to momen­ty, któ­re w więk­szo­ści są dla oto­cze­nia nie­kom­for­to­we, budzą wie­le emo­cji, nie­jed­no­krot­nie strach, stąd powszech­nie są zwa­ne zacho­wa­nia­mi trud­ny­mi. Bar­dzo czę­sto, nie­ste­ty, w sku­pie­niu na uciąż­li­wo­ści zacho­wa­nia dla oto­cze­nia zapo­mi­na się, że

Czytaj dalej

Pani idealna

Czas przed­świą­tecz­ny oraz okres świąt sta­no­wi­ły dosko­na­łą oka­zję do przyj­rze­nia się sobie. Do popa­trze­nia na sie­bie z boku i posta­wie­nia pyta­nia, czy u Cie­bie wszyst­ko musi być naj­lep­sze. Oto­cze­nie, media, prze­kaz spo­łecz­ny wciąż wyma­ga­ją od Cie­bie bycia na sto pro­cent, dawa­nia z sie­bie wszyst­kie­go, sło­wem – dąże­nia do dosko­na­ło­ści.Masz być świet­nym pra­cow­ni­kiem lub szefem,

Czytaj dalej

Bezradność czyli moje/​Twoje drugie imię

Bez­rad­ność. Nie­moc. Bez­sil­ność.Znasz te hasła? Wiesz, co się za nimi kry­je?Jestem pew­na, że aż nad­to dobrze. Podob­nie jak ja, z pew­no­ścią wie­lo­krot­nie doświad­cza­łaś takie­go sta­nu, kie­dy wyda­je Ci się, że choć­byś nie wiem, co robi­ła, jak bar­dzo się sta­ra­ła, ile wkła­da­ła pra­cy, to i tak wszyst­ko na nic.Poczu­cie bez­rad­no­ści może nas dopaść

Czytaj dalej

Z umiarem przez autyzm

W auty­zmie łatwo się pogu­bić. Łatwo się zatra­cić. Zatra­cić się w tera­piach. Zatra­cić się w poszu­ki­wa­niach cudow­ne­go reme­dium. Zatra­cić się w wydat­kach pono­szo­nych na kolej­ne „jedy­ne sku­tecz­ne” dzia­ła­nia”. Zatra­cić się w zaj­mo­wa­niu się dziec­kiem. Zatra­cić się w zanie­dba­niu swo­ich potrzeb. Zatra­cić się w zanie­dba­niu potrzeb resz­ty rodzi­ny. Zatra­cić się i pogu­bić w tym wszyst­kim. Od dwu­dzie­stu lat jestem

Czytaj dalej
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.