Kompleksowa praca z rodziną (RDI®) tzw. Rodzinny program DROGA

Pro­gram rodzin­ny DROGA to uni­kal­ny pro­gram łączą­cy w sobie naj­lep­sze i naj­bar­dziej sku­tecz­ne ele­men­ty roz­ma­itych metod pra­cy z oso­ba­mi z auty­zmem. Jego głów­nym fila­rem są zało­że­nia i cur­ri­cu­lum Pro­gra­mu RDI® (Pro­gram Roz­wo­ju Rela­cji). Pro­gram RDI® to for­ma tre­nin­gu rodzi­ciel­skie­go, któ­re­go celem jest przy­wró­ce­nie natu­ral­nej roli prze­wod­ni­ka, któ­rą typo­wo rodzic odgry­wa w roli dziec­ka. Oso­by z auty­zmem czę­sto nie potra­fią dostar­czyć rodzi­com sku­tecz­nej infor­ma­cji zwrot­nej , co naj­czę­ściej pro­wa­dzi u rodzi­ców do poczu­cia fru­stra­cji oraz powo­du­je zwąt­pie­nie we wła­sne kom­pe­ten­cje i wąt­pli­wo­ści, czy potra­fią dotrzeć do wła­sne­go dziecka.

Pro­gram DROGA umoż­li­wia rodzi­com zro­zu­mie­nie auty­zmu, trud­no­ści dziec­ka oraz uczy, jak z dziec­kiem pra­co­wać, by pro­wa­dzić jed­no­cze­śnie nor­mal­ne życie. W pro­gra­mie wystę­pu­je wie­le ele­men­tów coachin­gu, któ­ry jest nie­zbęd­ny do pora­dze­nia sobie z ogra­ni­cza­ją­cy­mi nasze dzia­ła­nia prze­ko­na­nia­mi lub utrud­nia­ją­cy­mi życie emo­cja­mi. Ponie­waż rodzic jest klu­czem do dziec­ka wszel­kie Two­je oddzia­ły­wa­nia wobec dziec­ka wyma­ga­ją, byś była w moż­li­wie naj­lep­szej kondycji.

Odkąd pra­cu­je­my z Marią, mam poczu­cie, że po raz pierw­szy wresz­cie ktoś zajął się całą naszą rodzi­ną, że nie jeste­śmy ska­za­ni tyl­ko na siebie. 

Pro­gram DROGA jest dla Cie­bie jeśli:

To takie pomy­sło­we zada­nia, któ­re robię z mamą i tatą i chcę ich wię­cej bo mi poma­ga­ją być wśród ludzi. 

Naj­bar­dziej w niej cenię to, że jest bar­dzo otwar­tą oso­bą, sta­le uczą­cą się i przede wszyst­kim dzie­lą­cą się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem. Jej chęć pomo­cy i entu­zjazm są zaraź­li­we. Nasze sesje zawsze powo­du­ją w nas przy­pływ zapa­łu i nowych sił do pra­cy oraz poczu­cie, że jeste­śmy pod dobrą opie­ką . „Sesja z Marią lep­sza niż pro­zac”- takie hasło moż­na by powie­sić na drzwiach gabinetu. 

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.