BUDUJ RELACJĘ POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE

Warsz­tat onli­ne dla rodzi­ców,
nauczy­cie­li
tera­peu­tów

Pro­wa­dzą­ca: Maria Dąbrowska-Jędral

jak budujesz

relację ze swoim dzieckiem, ze swoim uczniem?

Na czym ją opie­rasz?
W jakiej wystę­pu­jesz roli wobec swo­je­go dziec­ka, wobec swo­je­go ucznia, a w jakiej ono, on wobec Cie­bie?
Czy Wasza rela­cja bazu­je na zaufa­niu, czy raczej jest pró­bą sił?

Fun­da­men­tem każ­dej dobrej rela­cji jest zaufa­nie – zaufa­nie do sie­bie i do tego, cze­go doświad­cza­my. Bez nie­go trud­no stwo­rzyć poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, a ono, z kolei, jest nie­zbęd­ne, by czło­wiek był goto­wy otwo­rzyć się na to, co mu pro­po­nu­je­my, zain­te­re­so­wać się, pod­jąć pró­bę dzia­ła­nia.
Im bar­dziej czło­wiek Ci ufa, tym na wię­cej się u Two­je­go boku odwa­ży, bo będzie czuł się przy Tobie bez­piecz­nie. Im bar­dziej Ci ufa, tym bar­dziej za Tobą pój­dzie, ale… na zaufa­nie dziec­ka, ucznia potrze­bu­jesz sobie zapracować.

Jak budu­je się zaufanie?

Poprzez uważ­ne towa­rzy­sze­nie i wspól­ne doświad­cze­nia. Kie­dy razem prze­cho­dzi­cie przez roz­ma­ite sytu­acje, kie­dy razem robi­cie rze­czy, Two­je dziec­ko, Twój uczeń o sobie dowia­du­je się, że potra­fi, że daje radę, że wie, że może, zaś o Tobie dowia­du­je się, że jesteś bez­piecz­na, że moż­na Ci ufać, że moż­na za Tobą pójść, że u Two­je­go boku sta­je się coraz bar­dziej kom­pe­tent­ne i pew­ne swo­ich możliwości.

Wspól­ne doświad­cze­nia pozwa­la­ją dziec­ku odkryć wła­sną moc, spraw­czość i budu­ją wspo­mnie­nia suk­ce­su. To spra­wia, że stop­nio­wo otwie­ra się na coraz wię­cej, zacie­ka­wia się, odwa­ża się spraw­dzać i pró­bo­wać. Dobre wspo­mnie­nia z robie­nia rze­czy z Tobą spra­wia­ją, że rośnie zaufa­nie czło­wie­ka do Cie­bie, a Wasza rela­cja się pogłę­bia i wzmacnia.

PLANOWANIE

doświadczeń

Pla­no­wa­nie doświad­czeń to pod­sta­wa suk­ce­su. Bez dobre­go przy­go­to­wa­nia, prze­my­śle­nia, bez świa­do­mo­ści nad czym pra­cu­jesz i jak chcesz to robić, trud­no mówić o byciu dobrym prze­wod­ni­kiem i towa­rzy­szem dla czło­wie­ka. Każ­de doświad­cze­nie ma swo­ją struk­tu­rę i ma swój cel. Każ­da wspól­na czyn­ność może budo­wać w Two­im dziec­ku poczu­cie mocy, dobrze spę­dzo­ne­go cza­su i być źró­dłem dobre­go myśle­nia o sobie.

Pyta­nia, na któ­re war­to sobie odpo­wie­dzieć to:
1. Po co nad daną umie­jęt­no­ścią pra­cu­jesz? Co w tym jest waż­ne­go?
2. Co będzie­cie robić?
3. Jak to będzie­cie robić?
4. Co jesz­cze z tego wyni­ka? Jak jesz­cze moż­na to zasto­so­wać?
Zasta­na­wiasz się nad taki­mi spra­wa­mi?
A może chcesz się tego nauczyć?

O tym jest mój warsz­tat online

BUDUJ RELACJĘ POPRZEZ
WSPÓLNE DZIAŁANIE

Dzie­lę się w nim z Tobą moim wie­lo­let­nim doświad­cze­niem z pra­cy z ludź­mi w spek­trum auty­zmu i uczę, jak two­rzyć oka­zje do ucze­nia, wyko­rzy­stu­jąc codzien­ność.

Nie musisz robić nic spe­cjal­ne­go, wystar­czy, że świa­do­mie i uważ­nie będziesz prze­kształ­cać momen­ty, gdy robi­cie to, co musi­cie i lubi­cie, w sytu­acje do nauki i wzrostu.

Odtwórz wideo

Co znajdziesz w WARSZTACIE?

Program WARSZTATU

MODUŁ I

Zaufanie -
podstawa relacji

Zrozumiesz, jak buduje się zaufanie dziecka do Ciebie i jaki to ma wpływ na Waszą relację. 

MODUŁ II

Podstawowe wzorce współdziałania
Dowiesz się, jakie są i na czym polegają podstawowe wzorce współdziałania i jak wykorzystywać sytuacje, by je w danym układzie ról przeprowadzać. 

MODUŁ III

Przygotowanie i planowanie Nauczysz się, jak zaplanować doświadczenie, jak się na nie przygotować, o czym pomyśleć zawczasu, by sytuację jak najlepiej wykorzystać do pracy z dzieckiem. 

MODUŁ IV

Moment w czasie
Odkryjesz, jak z uważnością wybierać momenty, które wykorzystasz do pracy.

MODUŁ V

Kompetencje -
budowanie mocy

Nauczysz się, w jaki sposób wspomagać dziecko, by mogło doświadczyć tego, że potrafi, zż wie, że myśli oraz jak te kompetencje w nim zbudować. 

MODUŁ VI

Odmowa współpracy
Dowiesz się, co robić, gdy człowiek odmawia współpracy i NIE BĘDZIE TO zmuszanie. 

MODUŁ VIII

Wykorzystuj to, co się dzieje
Odkryjesz, jak wiele sytuacji do nauki kryje w sobie codzienność i jak przekształcać zwykłe momenty, które mają miejsce każdego dnia, w okoliczności do nauki i wzrastania dla Twojego dziecka, Twojego ucznia. 

Jesteś goto­wa budo­wać rela­cję ze swo­im dziec­kiem po nowe­mu?
Chcesz wie­dzieć, jak wyko­rzy­stać codzien­ność, by Was w tym wspie­ra­ła?
Pozwól, że Ci poka­żę, jak to zrobić.