Żeby razem żyło się łatwiej… 

Nazywam się Maria Dąbrowska-Jędral i specjalizuję się w towarzyszeniu ludziom w zmianie.

Budu­ję mosty pomię­dzy świa­ta­mi – – przede wszyst­kim pomię­dzy rodzi­cem a dziec­kiem. Pomo­gę Ci zro­zu­mieć swo­je dziec­ko, byś mogła mądrze odpo­wia­dać na jego potrze­by, a tym samym wspie­rać je w roz­wo­ju. Będę Ci towa­rzy­szyć w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych dla wszyst­kich sytu­acji. Razem przy­wró­ci­my radość i spo­kój w Two­jej rodzinie.

Nad­rzęd­ne dla mnie jest podej­ście do czło­wie­ka z empa­tią, sza­cun­kiem i prze­ko­na­niem o jego poten­cja­le, nie­za­leż­nie o tego, jak bar­dzo jest mały.

Fascy­nu­je mnie ludz­ka róż­no­rod­ność – to, jakie moż­li­wo­ści ma ludz­ki umysł. Zapra­szam Cię w podróż do świa­ta, w któ­rym rzą­dzi otwar­cie na dru­gie­go czło­wie­ka. Jestem prze­ko­na­na, że dla każ­de­go jest miej­sce. Poka­żę Ci, jak to zrobić.

Budu­ję mosty pomię­dzy ludź­mi – tłu­ma­czę, jak róż­nie potra­fi­my myśleć i postrze­gać to samo. Razem zbu­du­je­my zro­zu­mie­nie. Razem poszu­ka­my odpo­wied­nich dla Was spo­so­bów na współistnienie.

Uczę rodzi­ców i pro­fe­sjo­na­li­stów. Ludzi uczę o ludziach. Pomo­gę Ci poczuć się kom­pe­tent­nym prze­wod­ni­kiem dla Two­je­go dziec­ka, dla Two­je­go ucznia, dla czło­wie­ka, któ­re­mu towa­rzy­szysz. Nie ma dla mnie więk­szej rado­ści, niż kie­dy na nowo odnaj­du­je­cie fraj­dę z bycia razem, któ­rą gdzieś po dro­dze zgu­bi­li­ście. Wszyst­ko jest możliwe…

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.