By z autyzmem żyło się łatwiej… 

Nazywam się Maria Dąbrowska-Jędral i uczę, co robić, żeby z autyzmem żyło się łatwiej. Wszystkim.

Już 14. rok pro­wa­dzę rodzi­ny osób z auty­zmem przez mean­dry tej odmien­no­ści w codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu i poma­gam, by życie z auty­zmem było łatwiej­sze dla wszystkich.

Uczę rodzi­ców i pro­fe­sjo­na­li­stów, że auty­zmu nie trze­ba się bać, że moż­na się go nauczyć, oswo­ić i z nim zakolegować.

Wiem, jak wiel­ki jest poten­cjał czło­wie­ka.
Pra­gnę, by życie osób z auty­zmem było na tyle łatwe, na ile może być oraz by ich rodzi­ce na nowo odna­leź­li radość życia, któ­rą gdzieś po dro­dze przez autyzm zgu­bi­li. By na nowo poczu­li się kom­pe­tent­ny­mi rodzi­ca­mi, któ­rzy wie­rzą, że bar­dzo wie­le jest możliwe…

Praca indywidualna

Two­je dziec­ko ma autyzm a Ty pra­gniesz odro­bi­ny nor­mal­no­ści i wytchnie­nia? Marzysz o zwy­kłych codzien­nych chwi­lach ze swo­im dziec­kiem, któ­re teraz nie mają w Two­im życiu miej­sca? O zwy­kłych momen­tach, gdy ma się poczu­cie, że coś się wspól­nie robi, że się razem jest? Chcesz, BY Z AUTYZMEM ŻYŁO WAM SIĘ ŁATWIEJ? Ale nie wiesz, co robić, jak spę­dzać z dziec­kiem czas, jak się nim cie­szyć, jak sobie z nim radzić, jaką dro­gą pójść i jaki zro­bić kolej­ny krok… 

Wiem dosko­na­le, jak to jest. Też przez to prze­szłam. Pró­bu­jesz tera­pii za tera­pią, wyda­jąc w mię­dzy­cza­sie mają­tek, pukasz od drzwi do drzwi, usi­łu­jesz samo­dziel­nie wymy­śleć, co robić dalej. Czas pły­nie, Two­je dziec­ko robi się coraz star­sze a Ty masz poczu­cie, że jesteś w tym wszyst­kim sama. Zatra­ca się idea rodzicielstwa. 

Zamiast wycho­wy­wać dziec­ko, sku­piasz się tyl­ko na mak­sy­mal­nym wypeł­nie­niu cza­su tera­pia­mi. Nie masz cza­su na bycie rodzi­cem a Two­je dziec­ko nie ma cza­su, być po pro­stu dziec­kiem. Sta­jesz się szo­fe­rem, prze­wo­żąc dziec­ko z jed­ne­go miej­sca w dru­gie, z jed­nej tera­pii na dru­gą. Wszyst­ko pod­po­rząd­ko­wu­jesz tera­pii. Nie ma miej­sca na nor­mal­ne życie. Co wię­cej, nie wiesz, jak możesz nor­mal­nie żyć. Nie masz poję­cia, jak się do tego zabrać. Nie wiesz, jak moż­na mieć radość z rodzi­ciel­stwa, mając dziec­ko z auty­zmem. Fru­stra­cja i zagu­bie­nie nara­sta. Rodzi­ce mówią „chcie­li­by­śmy, żeby ktoś nam poka­zał krok po kro­ku, co robić, dał kon­kret­ne wska­zów­ki, jak pra­co­wać”. To jest możliwe…

Szkolenia

Jesteś nowi­cju­szem na ścież­ce auty­zmu a może wręcz prze­ciw­nie, bar­dzo doświad­czo­nym specjalistą?

Szu­kasz rze­tel­nej wie­dzy oraz głę­bo­kie­go spoj­rze­nia na zagad­nie­nie? Potrze­bu­jesz narzę­dzi do zasto­so­wa­nia od zaraz?
A może trze­ba Ci inspi­ra­cji albo nowej moty­wa­cji do dzia­ła­nia?

Od zawsze uwa­żam, że dzie­le­nie się wie­dzą, wymia­na doświad­czeń wza­jem­nie inspi­ro­wa­nie się jest klu­czem do naszej sku­tecz­no­ści w pra­cy. Sama sta­le się uczę, doszka­lam, chęt­nie pozna­ję roz­ma­ite nur­ty tera­pii, wycho­dząc z zało­że­nia, że zawsze popa­trze­nie z innej per­spek­ty­wy, słu­cha­nie i pod­glą­da­nie w pra­cy kogoś inne­go jest wno­szą­ce i inspirujące.

Uwielbiam się uczyć i uwielbiam uczyć innych! 

Od wie­lu lat pro­wa­dzę szko­le­nia dla rodzi­ców osób ze spek­trum auty­zmu oraz dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Nie­za­leż­nie od tema­ty­ki szko­le­nia, w każ­dym kła­dę ogrom­ny nacisk na to, co naj­waż­niej­sze, czy­li na budo­wa­nie w sobie odpo­wied­niej posta­wę do pra­cy czy to z wła­snym dziec­kiem, czy też z podopiecznym.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.

Newsletter
w Drodze