By z autyzmem żyło się łatwiej… 

Nazywam się Maria Dąbrowska-Jędral i uczę, co robić, żeby z autyzmem żyło się łatwiej. Wszystkim.

Budu­ję mosty pomię­dzy świa­ta­mi – auty­stycz­nym i tym naj­bar­dziej powszech­nym. Oso­bom neu­ro­ty­po­wym tłu­ma­czę, jak myślą i postrze­ga­ją ludzie z auty­zmem. Ludziom z auty­zmem tłu­ma­czę spo­sób dzia­ła­nia osób neurotypowych.

Fascy­nu­je mnie neu­ro­róż­no­rod­ność i to, jakie moż­li­wo­ści ma ludz­ki umysł. Uczę rodzi­ców i pro­fe­sjo­na­li­stów, że auty­zmu nie trze­ba się bać, że moż­na się go nauczyć, oswo­ić i z nim zakolegować.

Pra­gnę, by życie osób z auty­zmem było na tyle łatwe, na ile może być oraz by ich rodzi­ce na nowo odna­leź­li radość życia, któ­rą gdzieś po dro­dze przez autyzm zgu­bi­li. By na nowo poczu­li się kom­pe­tent­ny­mi rodzi­ca­mi, któ­rzy wie­rzą, że bar­dzo wie­le jest możliwe…

Chcę, byśmy wszy­scy umie­li towa­rzy­szyć ludziom w spek­trum auty­zmu z uzna­niem dla tego, jacy są oraz z sza­cun­kiem i empa­tią wspie­ra­li ich tam, gdzie jest to potrzebne.

Zapra­szam Cię do świa­ta róż­no­rod­no­ści i wspól­ne­go odkry­wa­nia tego, jak z auty­zmem może się wszyst­kim żyć łatwiej.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.