Skąd biorą się trudne zachowania u dzieci z ASD?

Nie wiesz , skąd się bio­rą trud­ne zacho­wa­nia u Two­je­go dziec­ka ? Zasta­na­wiasz się , dla­cze­go tak trud­no sobie z nimi pora­dzić ? Jesteś zmę­czo­na kolej­ną pró­bą opa­no­wa­nia ich ? Zapra­szam Cię na bez­płat­ne semi­na­rium , pod­czas któ­re­go wyja­śnię , dla­cze­go trud­ne zacho­wa­nia wystę­pu­ją u dzie­ci z auty­zmem oraz co spra­wia , że trud­no się z nimi upo­rać . Podzie­lę się tak­że wska­zów­ką , któ­ra pozwo­li Ci lepiej zro­zu­mieć Two­je dziec­ko i będzie wstę­pem do pra­cy nad trud­ny­mi zacho­wa­nia­mi . Powiem tak­że , w jaki spo­sób możesz poznać klucz do pora­dze­nia sobie z zacho­wa­nia­mi Two­je­go dziec­ka , któ­re powo­du­ją u Cie­bie szyb­sze bicie ser­ca . Wystar­czy, że się zare­je­stru­jesz, by móc odsłu­chać semi­na­rium pt. „Skąd bio­rą się trud­ne zacho­wa­nia u dzie­ci z ASD? 

5 rzeczy, których należy unikać w komunikacji z dzieckiem z autyzmem

Któż nie chciał­by doświad­czyć satys­fak­cjo­nu­ją­cej komu­ni­ka­cji z dziec­kiem z auty­zmem? Nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś rodzi­cem takie­go dziec­ka, czy też odda­nym nauczy­cie­lem lub tera­peu­tą, z pew­no­ścią marzy Ci się peł­niej­sza, bar­dziej rado­sna komu­ni­ka­cja. Czę­sto w naj­lep­szej wie­rze, zupeł­nie nie­świa­do­mie, popeł­niasz wciąż te same błę­dy, któ­re zamiast zwięk­szać umie­jęt­no­ści dziec­ka w komu­ni­ko­wa­niu się, przy­no­szą odwrot­ny sku­tek. Dla­cze­go? Ponie­waż nie wiesz, cze­go nie robić i naj­czę­ściej wła­śnie to robisz. Poznaj 5 rze­czy, któ­rych nale­ży uni­kać w komu­ni­ka­cji z dziec­kiem z auty­zmem i zmień na zawsze podej­ście do pra­cy nad komu­ni­ka­cją. Odsłu­chaj BEZPŁATNEGO semi­na­rium poświę­co­ne­go komu­ni­ka­cji z dziec­kiem z auty­zmem. Podzie­lę się z Tobą nie tyl­ko tym, cze­go nie robić, ale tak­że prak­tycz­ny­mi wska­zów­ka­mi do wyko­rzy­sta­nia każ­de­go dnia. Nie możesz tego prze­ga­pić. Wystar­czy tyl­ko wpi­sać swo­je imię, nazwi­sko oraz adres ema­il, żeby się zare­je­stro­wać i już za chwi­lę możesz wziąć udział w moim semi­na­rium pt. 5 rze­czy, któ­rych nale­ży uni­kać w komu­ni­ka­cji z dziec­kiem z autyzmem 

Zapisz się na bezpłatny magazyn W Drodze…

*Chcąc odsłu­chać nagra­nia, wyra­żasz zgo­dę na otrzy­my­wa­nie ode mnie maga­zy­nu „W Dro­dze…”. W każ­dej chwi­li możesz anu­lo­wać jego sub­skryp­cję. Poda­jąc swo­je imię oraz adres e‑mail, zga­dzasz się na prze­twa­rza­nie Two­ich danym przez Cen­trum Roz­wo­ju Rela­cji DROGA Maria Dąbrow­ska-Jędral do celów reali­za­cji zło­żo­ne­go zamó­wie­nia oraz otrzy­my­wa­nia e‑magazynu „W Dro­dze…”.
Niko­mu Two­ich danych nie udo­stęp­ni­my ani nie wyko­rzy­sta­my ich w żad­nym innym celu.

…a w podziękowaniu odsłuchaj dwóch seminariów bezpłatnie!

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.