Program HANDLE®

HANDLE to akro­nim w języ­ku angiel­skim, któ­ry ozna­cza Holi­stycz­ne Podej­ście do Neu­ro­Ro­zwo­ju i Efek­tyw­ne­go Ucze­nia się. HANDLE to sku­tecz­ny pro­gram stwo­rzo­ny przez Judith Blu­esto­ne, któ­ry daje rodzi­com i opie­ku­nom osób z trud­no­ścia­mi łagod­ne narzę­dzia do pra­cy w warun­kach domo­wych. HANDLE wyko­rzy­stu­je zasa­dę tzw. Łagod­ne­go Wzmoc­nie­nia® i jego celem jest uwol­nie­nie poten­cja­łu oso­by, by mogła poko­nać swo­je trud­no­ści i osią­gnąć lep­szą jakość życia. HANDLE każ­de­go dnia wspie­ra roz­wój Two­je­go dziec­ka w nace­cho­wa­ny sza­cun­kiem i akcep­ta­cją spo­sób poprzez pro­ste, łagod­ne, opar­te na ruchu ćwi­cze­nia, by mogło ono nie­ustan­nie pod­no­sić jakość swo­je­go funk­cjo­no­wa­nia w świecie. 

Kie­dy zaczy­nasz pra­cę z wła­snym dziec­kiem pod okiem Marii, to auto­ma­tycz­nie zaczy­nasz uważ­niej je obser­wo­wać i uświa­da­miać sobie wię­cej. Dla­cze­go się zacho­wu­je tak a nie ina­czej, skąd się te zacho­wa­nia bio­rą… uczysz się sobie radzić w codzien­nym życiu co spra­wia, że z cza­sem sytu­acja posia­da­nia dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go sta­je się oswo­jo­na. Już wiesz co i jak. Więc o wie­le łatwiej jest ją zaak­cep­to­wać i odna­leźć w niej satys­fak­cję i szczę­ście. Bo prze­cież masz dziec­ko wyjąt­ko­we. Może trud­niej­sze w obsłu­dze, ale masz oka­zję cze­goś się nauczyć. O nim i o sobie. 

Będziesz osią­gać rezul­ta­ty szyb­ciej, kie­dy będziesz pra­co­wać nad okre­ślo­ny­mi cela­mi, kie­dy do każ­de­go Two­je­go dzia­ła­nia będzie przy­pi­sa­na stra­te­gia. Kie­dy będziesz widzieć, co chcesz osią­gnąć i w jaki spo­sób masz to zrobić. 
Wyobraź sobie…
Pro­gram HANDLE jest dla Cie­bie jeśli: 

To takie ćwi­cze­nia i po nich czu­ję się dobrze. Mi się wyda­je, że po nich ja sie­bie czu­ję bar­dziej i mi się nie chce tak ska­kać i mam powo­li lep­sze umie­jęt­no­ści, bo ja się lepiej kon­cen­tru­ję. Widzę lepiej i lepiej piszę i lepiej mówię. Ja się cie­szę że mama i tata ze mną ćwi­czą HANDLE. 

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.