Od frustracji do relacji… czyli jak wieść zwyczajne życie z autyzmem w tle” – warsztat wprowadzający do RDI®

Jeśli:

Najbliższe szkolenie

Wkrót­ce wię­cej informacji.

Mam dla Ciebie rozwiązanie! 

W opar­ciu o zało­że­nia Pro­gra­mu RDI® (Pro­gra­mu Roz­wo­ju Rela­cji) będę uczyć pro­fe­sjo­na­li­stów i rodzi­ców bar­dzo kon­kret­nych dzia­łań do wdro­że­nia w codzien­nym życiu oraz pra­cy. W nowej odsło­nie, z uwzględ­nie­niem infor­ma­cji zwrot­nych od uczest­ni­ków wcze­śniej­szych edy­cji tego spo­tka­nia. Mini­mum teo­rii, mak­si­mum praktyki.

Będzie­my dużo ćwi­czyć, byś mogła/​mógł w warun­kach warsz­ta­tu doświad­czyć kon­kret­nych sytu­acji z życia wzię­tych, przez któ­re potem prze­pro­wa­dzisz dziec­ko w realu. Będzie­my oma­wiać błę­dy i je kory­go­wać. Będzie­my sta­wiać mnó­stwo pytań i szu­kać na nie odpowiedzi. 

To bar­dzo prak­tycz­ne spo­tka­nie na temat tego, jak sku­tecz­nie budo­wać rela­cję z oso­bą z auty­zmem, jak pobu­dzać do myśle­nia i uczyć roz­wią­zy­wa­nia codzien­nych pro­ble­mów oraz radze­nia sobie w zmie­nia­ją­cym się świe­cie a tak­że jak pod­no­sić jej umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cji.

Pod­czas tego warsztatu:

A to wszyst­ko w świet­nej, przy­ja­znej atmos­fe­rze, sprzy­ja­ją­cej ucze­niu się. 

Ćwi­cze­nia, przy­kła­dy, fil­my, mnó­stwo zada­nych pytań i uzy­ska­nych odpo­wie­dzi, reflek­sji oraz inspi­ra­cji do dzia­ła­nia.
Nie­za­leż­nie od tego, w jakim nur­cie tera­peu­tycz­nym dzia­łasz, to szko­le­nie z całą pew­no­ścią posze­rzy Two­ją per­spek­ty­wę oraz warsz­tat pracy.

Pro­wa­dzą­ca: Maria Dąbrow­ska-Jędral, Cer­ty­fi­ko­wa­na Kon­sul­tant­ka RDI®

Najbliższe szkolenie

Wkrót­ce wię­cej informacji.

Każ­dy uczest­nik, któ­ry weź­mie udział w całym warsz­ta­cie otrzy­ma zaświad­cze­nie o odby­ciu zajęć.

W razie pytań pisz na adres e‑mail: info@mariajedral.pl

O ile poszu­ku­jesz sku­tecz­nych spo­so­bów dzia­ła­nia w pra­cy z oso­ba­mi z auty­zmem, ten warsz­tat jest dla Cie­bie i ser­decz­nie Cię na nie­go zapraszam.

Jeśli masz gru­pę 20 osób i chcesz, bym taki warsz­tat popro­wa­dzi­ła u Cie­bie, zamów szko­le­nie tutaj a dosta­niesz ode mnie szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat warunków.

Jeśli jesz­cze się zasta­na­wiasz i szu­kasz potwier­dze­nia, że war­to, prze­czy­taj, co mówi­li uczest­ni­cy poprzed­nich edy­cji i obej­rzyj krót­kie fil­mi­ki ze szkolenia.

Argu­men­tem zachę­ca­ją­cym jest to, iż szko­le­nie ma cha­rak­ter prak­tycz­ny. Ćwi­czy­my, oma­wia­my sytu­acje, któ­re wystę­pu­ją w codzien­nym życiu. Przy­go­to­wa­ne nagra­nia prak­tycz­ne poka­zu­ją w jaki spo­sób podejść do danej sytu­acji. Polecam! 

Na pew­no zachę­ci­ła­bym rodzi­ców dzie­ci z auty­zmem do tego szko­le­nia. Było bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne. Pano­wa­ła miła, przy­ja­zna atmos­fe­ra. Po kur­sie moż­na spoj­rzeć na dzie­ci z auty­zmem w inny spo­sób. Bar­dzo dobrze dobra­ne fil­my do programu. 

Dobre doświad­cze­nie, nowe spoj­rze­nie na dzie­ci z auty­zmem i ich rodzi­ny. Kurs pole­cam innym, wykła­dow­ca bar­dzo kom­pe­tent­ny, w wła­snym baga­żem doświad­czeń. Szko­le­nie uroz­ma­ico­ne poprzez krót­kie fil­mi­ki na dany temat, ćwi­cze­nia. Czas w peł­ni wyko­rzy­sta­ny, brak cza­su na nudę. 

Pozy­tyw­ne doświad­cze­nie, któ­re poka­za­ło mi, jak waż­ne jest wspól­ne doświad­cze­nie a zawłasz­cza zapla­no­wa­nie bar­dzo dokład­ne tego, co i jak chce­my osią­gnąć w pra­cy z dziec­kiem. Otrzy­ma­łam dużo prak­tycz­nych podpowiedzi. 

Pole­ci­ła­bym kurs, jako pod­wa­li­nę do reflek­sji nad warsz­ta­tem pra­cy tera­peu­ty. Rewe­la­cyj­ny, jeśli cho­dzi o uło­że­nie sobie spo­so­bu komu­ni­ka­cji oraz zna­cze­nia ucze­nia myśle­nia. Otwie­ra gło­wę. Dziękuję. 

Chęt­nie bym pole­ci­ła ten kurs innym oso­bom. Wyda­je mi się, że moż­na dzię­ki tej meto­dzie osią­gnąć lep­sze rezul­ta­ty i lepiej przy­go­to­wać dziec­ko do życia w spo­łe­czeń­stwie i do radze­nia sobie z codzien­ny­mi pro­ble­ma­mi i sytuacjami. 

Uzy­ska­łam wie­le infor­ma­cji doty­czą­cych pra­cy z rodzi­ca­mi dzie­ci z auty­zmem oraz spo­so­by pro­wa­dze­nia tera­pii i przy­go­to­wa­nia do zajęć. Pole­ci­ła­bym kurs oso­bom pra­cu­ją­cym z dzieć­mi ze spek­trum auty­zmu i rodzi­com. Kurs pro­wa­dzo­ny był w spo­sób cie­ka­wy. Pro­wa­dzą­ca wyczer­pu­ją­co udzie­la­ła infor­ma­cji na zada­wa­ne przez uczest­ni­ków pytania 

Nie paplać, cze­kać!!! Pra­co­wać jak naj­bar­dziej natu­ral­nie. Tak, pole­ci­ła­bym kurs zwłasz­cza oso­bom, któ­re pra­cu­ją beha­wio­ral­nie. Powie­dzia­ła­bym, że w cią­gu 1 dnia zajęć dosta­je­my real­ne narzę­dzie do pra­cy zarów­no z rodzi­cem jak i z dzieckiem. 

W inny spo­sób spoj­rza­łam na swo­ją pra­cę. Zauwa­ży­łam pew­ne błę­dy i wiem, jak mogę prze­kształ­cać je w pozy­ty­wy. Dowie­dzia­łam się też, że nie­świa­do­mie sto­su­ję pew­ne ele­men­ty meto­dy RDI i wiem, ze przy­no­szą one dobre rezultaty. 

Kurs jest prak­tycz­ny, wno­szą­cy dużo nowych umie­jęt­no­ści do mojej pra­cy. Dużo czy­ta­łam na ten temat, ale pew­nych kwe­stii nie potra­fi­łam prze­nieść w stre­fę praktyczną. 

Najbliższe szkolenie

Wkrót­ce wię­cej informacji.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.