Kurs fundamentalny

590,00 

  • 10 modu­łów doty­czą­cych fun­da­men­tal­nych kwe­stii w byciu, w pra­cy z oso­ba­mi z auty­zmem, a każ­dy z nich napa­ko­wa­ny spraw­dzo­ną w prak­ty­ce wie­dzą, przy­kła­da­mi, narzę­dzia­mi do zasto­so­wa­nia od zaraz oraz bez­cen­ną inspi­ra­cją ze stro­ny oso­by zna­ją­cej temat „od kuchni”.
  • W każ­dym modu­le nagra­nie wideo, zapis audio oraz trans­kryp­cja nagra­nia, byś mogła/​mógł uczyć się w taki spo­sób, któ­ry naj­le­piej Ci służy.
  • 38 stron kart pra­cy, któ­re pozwo­lą Ci zwe­ry­fi­ko­wać, któ­re z two­ich dzia­łań są sku­tecz­ne, a któ­re wyma­ga­ją zmia­ny oraz pod­po­wie­dzą Ci, jak to zro­bić. To przy oka­zji dosko­na­łe narzę­dzia do moni­to­ro­wa­nia postę­pów w Waszej wspól­nej z oso­bą z auty­zmem pracy.
  • Prze­wod­nik po kur­sie, w któ­rym pod­po­wia­dam Ci, jak, moim zda­niem, korzy­stać z kur­su, by jak naj­wię­cej z nie­go wynieść dla sie­bie i oso­by z auty­zmem, któ­rą wspierasz.
  • Lista reali­za­cji kur­su, któ­ra pozwo­li Ci moni­to­ro­wać, na jakim eta­pie reali­za­cji kur­su jesteś i co jesz­cze masz do przerobienia.
  • Wszyst­kie mate­ria­ły poza nagra­nia­mi wideo możesz pobrać i mieć je u sie­bie na zawsze, by korzy­stać z nich nawet wte­dy, gdy nie masz dostę­pu do Internetu.
  • Dostęp do plat­for­my kur­so­wej otrzy­mu­jesz na rok.
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.