Patrz mi w oczy

Podziel się artykułem!

Jeśli jesz­cze nie prze­czy­ta­łaś, sko­rzy­staj z oka­zji i zamów w pre­zen­cie pod Cho­in­kę książ­kę autor­stwa Robi­so­na Joh­na Elde­ra pt. „Patrz mi w oczy”. Dosko­na­le napi­sa­na i zna­ko­mi­cie prze­tłu­ma­czo­na pozy­cja, uka­zu­ją­ca nie tyl­ko trud­ną codzien­ność oso­by z zespo­łem Asper­ge­ra, ale tak­że jej fascy­nu­ją­cy spo­sób myśle­nia, cud­ne chwi­le w życiu i wiel­ki suk­ces pole­ga­ją­cy nie tyl­ko na reali­zo­wa­niu sie­bie, ale tak­że na stwo­rze­niu satys­fak­cjo­nu­ją­cych rela­cji z inny­mi ludź­mi. Dobra książ­ka do obda­ro­wa­nia kogoś, kogo lubisz lub bycia obdarowaną.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.